Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Ajuts a les víctimes de delictes

La Llei 35/1995, d’11 de desembre, estableix un sistema d'ajuts públics en favor de les víctimes directes o indirectes de delictes dolosos i violents comesos a Espanya amb resultat de mort, o de lesions greus, o de danys greus en la salut física o mental. Així mateix, es preveuen ajuts en favor de les víctimes directes dels delictes contra la llibertat sexual, fins i tot quan es perpetrin sense violència.

El termini per sol·licitar tals ajudes és d'un any, explicat des de la data en què es va produir el fet delictiu, excepte en el cas que l'afectada sigui víctima de violència de gènere d'acord amb l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 o víctima de violències sexuals conforme a l'article 37 de la Llei Orgànica 10/2022, suposats en els quals el termini serà de cinc anys. No obstant això, aquest termini s'interromp amb l'inici del procés penal i s'obre de nou des que recaigui la resolució judicial ferma.