Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Ajuts provisionals

La Llei contempla la concessió d'ajudes provisionals, atenent a la precària situació de la víctima del delicte, amb independència que, com a regla general, l'ajuda es condicioni al fet que s'hagi produït la resolució judicial ferma que posi fi al procés penal

Es podran reconèixer ajudes amb caràcter provisional -abans que recaigui resolució judicial ferma que posi fi al procés penal-, sempre s'acrediti la precària situació econòmica en la qual quedi la víctima o els seus beneficiaris. S'entén que existeix tal precarietat quan no percebin ingressos, en còmput anual, superiors al salari mínim interprofessional

En els supòsits en què la víctima del delicte tingui la consideració de víctima de violència de gènere, en els termes previstos en l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, podran concedir-se les ajudes provisionals qualsevol que sigui la situació econòmica de la víctima o dels seus beneficiaris.

La quantia de l'ajuda provisional no podrà excedir del 80 per 100 de l'import màxim de l'ajuda definitiva que correspongui, excepte en les ajudes per despeses funeràries i de tractament terapèutic, en què no s'aplicarà tal límit.