Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Compatibilitats i incompatibilitats en el cobrament

COMPATIBILITAT EN EL COBRAMENT

 

De conformitat amb l'article 5 de la Ley 35/1995 les ajudes són compatibles amb les pensions públiques que percebin els seus beneficiaris. A més, es pot tenir dret simultàniament a:

  • Els ajuts d'incapacitat temporal i els d'incapacitat permanent.
  • Els de despeses de tractament terapèutic en delictescontra la llibertat sexual i l'ajut per incapacitat temporal i/ o permanent.

INCOMPATIBILITAT EN EL COBRAMENT

 

No obstant això, en el citat article 5 de la Ley 35/1995 i en l'article 19 del Reglament; s'estableix que la percepció de les ajudes serà incompatible amb con:

  • a i  indemnització per danys i perjudicis causats pel delicte establerta mitjançant sentència. Si per insolvència parcial del responsable del delicte només es percep part de la indemnització fixada en la sentència, es pot abonar l’ajut totalment o parcialment, sense que –computada la part d’indemnització percebuda- se superi l’import fixat en la resolució judicial.
  • La indemnització i l’ajut econòmic d'assegurances privades: si la sentència fixa com a indemnització una quantitat superior a la percebuda per l’assegurança, és possible l'abonament total o parcial de l'ajut amb el límit màxim del compte assenyalat en la sentència.
  • L'ajut per incapacitat temporal amb el subsidi que correspongui per aquesta situació en un règim públic de Seguretat Social.
  • Els rescabalaments per danys a les víctimes de bandes armades i elements terroristes, que es reconeixen d’acord amb la seva legislació específica.