Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Actualització

Les pensions de Classes Passives –igual que totes les pensions públiques- es revaloritzen en funció de l'índex de revaloració previst per a les pensions en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o norma que així ho estableixi

Revaloració 2023

De conformitat amb el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions de Classes Passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023, l'actualització de les pensions abonades per Classes Passives s'aplicarà a l'import mensual que tingués la pensió que es tracti a 31 de desembre de 2022, una vegada aplicada la desviació de l'Índex de Preus al Consum, aconseguint una actualització del 8,5 per cent.

Pensions que no s'incrementen  durant l'any 2023

En aplicació de l'establert en l'article 20 del citat Reial decret 1058/2022, no experimentaran increment algun les següents pensions de Classes Passives:

  1. Aquelles l'import íntegre del qual, sumat, si escau, a l'import íntegre mensual d'altres pensions públiques percebudes pel seu titular, excedeixi de 3.058,81euros íntegres en còmput mensual quan dit titular tingui dret a percebre 14 mensualitats a l'any o, en un altre supòsit, de 42.823,34 euros en còmput anual.
  2. Les reconegudes a favor dels Camineros de l'Estat i causades amb anterioritat a l'1 de gener de 1985, amb excepció d'aquelles que el seu titular només percebés aquesta pensió per tal condició.

Regles per a la revaloració de les pensions de Classes Passives

L'aplicació de la revaloració s'ajustarà a les següents regles:

  1. S'aplicarà a les pensions causades amb anterioritat a l'1 de gener de 2023 sobre la quantia mensual íntegra que percebés o li hagués correspost percebre al seu titular a 31 de desembre de 2022.
  2. L'import de la pensió o del conjunt de pensions abonades amb càrrec al crèdit de Classes Passives que percebi un mateix titular, una vegada aplicat l'increment procedent a cadascuna d'elles, estarà limitat a la quantitat de 42.823,34 euros íntegres anuals, comprenent-se en aquesta quantitat tant l'import de les mensualitats ordinàries com el de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre.

En les pensions de viduïtat, els increments per fills no es computaran, en cap cas, a l'efecte de l'aplicació del límit màxim de percepció establert en el paràgraf anterior.

En el cas que en un mateix titular concorrin una o diverses pensions de Classes Passives amb una altra o altres pensions públiques, el valor de la pensió o conjunt de pensions de Classes Passives tindrà com a límit una xifra que guardi amb la de 42.823,34 euros íntegres anuals la mateixa proporció que aquesta pensió o pensions tinguin amb el conjunt total de pensions públiques que percebi el seu titular.

Aquest límit (L) s'obtindrà mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

           L=P/T x 42.823,34 euros anuales

sent «P» el valor íntegre teòric anual aconseguit a 31 de desembre de 2022 per la pensió o pensions de Classes Passives i «T» el resultat d'afegir a la xifra anterior el valor íntegre en termes anuals de les altres pensions públiques en idèntic moment.

  1. Establert per a cada supòsit i conforme a les regles anteriors el límit anual màxim d'una pensió, aquest límit es dividirà entre el nombre de mensualitats ordinàries i pagues extraordinàries que, respecte de l'anualitat i conforme a la legislació aplicable, tinguin dret a percebre els pensionistes, constituint la xifra resultant l'import mensual a percebre pel titular d'aquella pensió en cada mensualitat ordinària i paga extraordinària.

Procediment per a la revaloració

La revaloració de les pensions de Classes Passives per 2023 es practicarà d'ofici, amb efectes econòmics d'1 de gener de 2023, per la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.

La mateixa es durà a terme tenint en compte les dades obrantes respecte de cada titular de pensió a 31 de desembre de 2022.

La revaloració tindrà caràcter provisional fins a tant per l'Administració es comprovi la procedència de la percepció de la seva quantia, en funció de les altres percepcions del titular d'una pensió o pensions i de les normes en matèria de concurrència i incompatibilitat que resultin aplicables en cada cas.

Si de l'elevació a definitiva de la revaloració anteriorment practicada s'obtingués l'evidència que s'han percebut quantitats a l'excés, el pensionista vindrà obligat a reintegrar l'indegudament percebut. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que l'interessat hagués comès a la seva declaració falsedat o omissió de dades, podran ser-li exigides les corresponents responsabilitats en què hagi pogut incórrer.

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme

D'acord amb l'establert en l'article 38.8 de laLlei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals d'Estat per a l'any 2023, les pensions extraordinàries de Classes Passives originades en actes terroristes estan exemptes de les normes excloents o limitatives contemplades en les normes d'actualització de les pensions públiques.

En el cas que, juntament amb alguna de les pensions esmentades en el paràgraf anterior, determinada persona tingués dret a percebre a 31 de desembre de 2022 alguna o algunes altres pensions públiques, les normes excloents o limitatives, abans citades, sí seran aplicables respecte d'aquestes últimes.