Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Actualització

 

Les pensions de Classes Passives –igual que totes les pensions públiques- es revaloritzen en funció de l'índex de revaloració previst per a les pensions en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o norma que així ho estableixi

Revaloració 2020

De conformitat amb el Reial decret-llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social, les pensions de Classes Passives de l'Estat, experimentaran en 2020, amb caràcter general, un increment del 0,9 per cent respecte de l'import real tingut en 2019.

 

Pensions que no s'incrementen  durant l'any 2020

En aplicació de l'establert en l'article 1.8 del Reial decret-llei 1/2020, de 14 de gener, citat, no experimentaran increment algun les següents pensions de Classes Passives:

 1. Aquelles l'import íntegre del qual, sumat, si escau, a l'import íntegre mensual d'altres pensions públiques percebudes pel seu titular, excedeixi de 2.683,34 euros íntegres en còmput mensual quan dit titular tingui dret a percebre 14 mensualitats a l'any o, en un altre supòsit, de 37.566,76 euros en còmput anual.
 2. Les reconegudes a favor dels Camineros de l'Estat i causades amb anterioritat a l'1 de gener de 1985, amb excepció d'aquelles que el seu titular només percebés aquesta pensió per tal condició.

Manteniment del poder adquisitiu de les pensions

Els perceptors de pensions de Classes Passives que hagin estat revaloritzades en 2020, rebran, abans d'1 d'abril de 2021 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2020i la que hagués correspost d'haver aplicat a aquestes pensions l'increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'índex de Preus al Consum habida en cadascun dels mesos des de desembre de 2019 fins a novembre de 2020, expressat amb un decimal i que ha estat de l'0.9 per cent.

L'establert en el paràgraf anterior serà aplicable igualment els perceptors de les pensions, amb data inicial d'abonament durant 2019, para el càlcul del qual s'haguessin tingut en compte havers reguladors susceptibles d'actualització en aquest any.

A aquests efectes, el límit de pensió pública durant l'any 2020 serà de 2.683,34 euros mensuals o 37.566,76 euros anuals.

Regles per a l'aplicació de l'increment o modificació dels valors de les pensions de Classes Passives

L'aplicació de l'increment s'ajustarà a les següents regles:

 1. S'aplicarà a les pensions causades amb anterioritat a l'1 de gener de 2020 sobre la quantia mensual íntegra que percebés o li hagués correspost percebre al seu titular a 31 de desembre de 2019.

 2. L'import de la pensió o del conjunt de pensions abonades amb càrrec al crèdit de Classes Passives que percebi un mateix titular, una vegada aplicat l'increment procedent a cadascuna d'elles, estarà limitat a la quantitat de 37.566,76 euros íntegres anuals, comprenent-se en aquesta quantitat tant l'import de les mensualitats ordinàries com el de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre.

  En les pensions de viduïtat, els increments per fills no es computaran, en cap cas, a l'efecte de l'aplicació del límit màxim de percepció establert en el paràgraf anterior.

  En el cas que en un mateix titular concorrin una o diverses pensions de Classes Passives amb una altra o altres pensions públiques, el valor de la pensió o conjunt de pensions de Classes Passives tindrà com a límit una xifra que guardi amb la de 37.566,76 euros íntegres anuals la mateixa proporció que aquesta pensió o pensions tinguin amb el conjunt total de pensions públiques que percebi el seu titular.

  Aquest límit (L) s'obtindrà mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

                      CP

            L = ---------  x 37.566,76 euros anuals

                       T

  sent «CP» el valor íntegre teòric anual aconseguit a 31 de desembre de 2019 per la pensió o pensions de Classes Passives i «T» el resultat d'afegir a la xifra anterior el valor íntegre en termes anuals de les altres pensions públiques en idèntic moment.

 3. Establert per a cada supòsit i conforme a les regles anteriors el límit anual màxim d'una pensió, aquest límit es dividirà entre el nombre de mensualitats ordinàries i pagues extraordinàries que, respecte de l'anualitat i conforme a la legislació aplicable, tinguin dret a percebre els pensionistes, constituint la xifra resultant l'import mensual a percebre pel titular d'aquella pensió en cada mensualitat ordinària i paga extraordinària.

Procediment per a l'actualització

L'actualització de les pensions de Classes Passives per 2020 es practicarà d'ofici, amb efectes econòmics d'1 de gener de 2020, per la Direcció general de Costos de Personal del Ministeri d'Hisenda.

La mateixa es durà a terme tenint en compte les dades obrantes respecte de cada titular de pensió a 31 de desembre de 2019. No obstant això, i d'acord amb l'establert en text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat, podrà requerir-se a qualsevol perceptor de Classes Passives perquè faciliti informació respecte de la seva situació econòmica amb els efectes que en aquesta norma es prevenen.

L'actualització tindrà caràcter provisional fins a tant per l'Administració es comprovi la procedència de la percepció de la seva quantia, en funció de les altres percepcions del titular d'una pensió o pensions i de les normes en matèria de concurrència i incompatibilitat que resultin aplicables en cada cas.

Si de l'elevació a definitiva de l'actualització anteriorment practicada s'obtingués l'evidència que s'han percebut quantitats a l'excés, el pensionista vindrà obligat a reintegrar l'indegudament percebut. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que l'interessat hagués comès a la seva declaració falsedat o omissió de dades, podran ser-li exigides les corresponents responsabilitats en què hagi pogut incórrer.

 

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme

D'acord amb l'establert en el paràgraf segon de la lletra a) de l'apartat 8 de l'article 1 delReial decret-llei 28/2018, de 14 de gener, les pensions extraordinàries de Classes Passives originades en actes terroristes estan exemptes de les normes excloents o limitatives, les pensions extraordinàries de Classes Passives originades en actes terroristes estan exemptes de les normes excloents o limitatives contemplades en les normes d'actualització de les pensions públiques.

En el cas que, juntament amb alguna de les pensions esmentades en el paràgraf anterior, determinada persona tingués dret a percebre a 31 de desembre de 2019 alguna o algunes altres pensions públiques, les normes excloents o limitatives, abans citades, sí seran aplicables respecte d'aquestes últimes.

 

Revisió pensions de viduïtat

Conforme al previst en el Reial decret 1413/2018, de 2 de desembre (BOE, número 291, de 3/12/2018) les pensions de viduïtat reconegudes abans del 4 de desembre de 2018 que compleixin els requisits establerts en l'article 39.3 del text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat, es revisaran d'ofici, excepte si la persona beneficiària de la pensió resideix a l'estranger o la seva pensió s'ha reconegut a l'empara dels Reglaments Comunitaris sobre coordinació dels sistemes de Seguretat Social o dels Convenis Bilaterals de Seguretat Social.

Els efectes econòmics d'aquesta revisió seran d'1 d'agost de 2018 o des de la data inicial d'abonament si fos posterior a aquesta data.

L'increment de les pensions de viduïtat de classes passives afectades per la modificació de l'apartat 3 de l'article 39 del Text Refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat, efectuada per la disposició final sisena de Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, i que s'estiguessin percebent en 1 de gener de 2019, tindrà efectes econòmics d'aquesta data i es revisaran d'ofici pels serveis competents per al seu reconeixement