Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Gestió i pagament

Las propuestas de pago de las pensiones de Clases Pasivas y otras prestaciones sociales se efectúan por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

ENDARRERIMENTS I REINTEGRAMENTS

La retroactividad màxima dels efectes econòmics del reconeixement de les prestacions del Règim de Classes Passives, així com de la legislació especial derivada del guerra civil, serà de tres mesos, a explicar des del dia primer del mes següent a la presentació de la sol·licitud.

No obstant això, el termini de prescripció per al reintegrament de qualsevol prestació percebuda indegudament serà de quatre anys.

SISTEMA DE PAGAMENT

El pagament de les pensions i prestacions de classes passives de l’Estat es realitza únicament mitjançant transferència al compte corrent o llibreta ordinària que el pensionista designi i que estigui a nom seu, individualment o indistintament amb d’altres persones, en qualsevol entitat financera situada a Espanya o a l’estranger, en funció del lloc de residència:

Tanmateix, les prestacions de classes passives sol•licitades abans de l’1 d’abril de 2010 i que s’estiguessin percebent a través d’un habilitat de classes passives podran cobrar-se en el futur mitjançant aquell sistema. En aquests casos, els habilitats tenen l’obligació de pagar al pensionista l’import íntegre de la pensió o pensions de classes passives que l’Administració els hagi ingressat, sense dur a terme cap descompte en concepte de comissions, despeses de gestió o impostos derivats de la seva intervenció professional. El pensionista haurà d’abonar a l’habilitat les quanties corresponents a aquests conceptes un cop en conegui l’import, d’acord amb allò que hagin acordat.

MENSUALITATS ORDINÀRIES I PAGUES EXTRES

Les pensions de classes passives es paguen a mes vençut i en 14 pagues: 12 d’ordinàries i 2 d’extraordinàries.

  • Les mensualitats ordinàries s’abonen íntegrament, la qual cosa inclou la mensualitat corresponent al mes en què tingui lloc l’extinció del dret.
  • Les mensualitats o pagues extraordinàries es meriten el primer dia dels mesos de juny i desembre, juntament amb les mensualitats d’aquells mesos. L’import és el mateix que el de les pagues ordinàries, llevat en els casos següents:

- Primera paga extraordinària a partir de la data d’efectes econòmics de la pensió o del moment de la seva rehabilitació: s’abona una sisena part per cadascun dels mesos transcorreguts entre aquest primer dia d’efectes inicials, o de rehabilitació de la pensió, i el 31 de maig o el 30 de novembre següent, segons escaigui.

- Última paga extraordinària per defunció del pensionista o pèrdua del dret a pensió: es merita el primer dia del mes en què tingui lloc la defunció, o la pèrdua del dret, i s’abona juntament amb l’última mensualitat de la pensió, com a havers meritats i no percebuts als seus hereus de dret civil, o al pensionista mateix, a raó d’una sisena part per cadascun dels mesos transcorreguts entre el dia de la meritació d’aquesta paga i el 31 de maig o el 30 de novembre anterior.

PENSIONISTES RESIDENTS A l'ESTRANGER

Els pensionistes residents a l'estranger acreditaran la seva vivència, a l'efecte de continuar percebent la pensió que tinguessin reconeguda, mitjançant la corresponent certificació de l'encarregat del Registre civil consular.

El document original mitjançant el qual s'acrediti la vivència haurà de presentar-se en el primer trimestre de l'any. Transcorregut el termini indicat, sense que s'hagués rebut aquest document, es procedirà a donar de baixa la pensió amb efectes de 31 març d'aquest any.