Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Beneficiaris i requisits de nacionalitat

El concepte de beneficiari atén a considerar com a víctimes tant a qui sofreix directament les lesions corporals o danys en la seva salut com a les persones que depenguessin del mort en els supòsits amb resultat de mort

La protecció s'estén a les víctimes altres països pels delictes violents i doloses comeses a Espanya

1. BENEFICIARIS

Els beneficiaris de les ajudes previstes en la Llei 35/1995 poden ser-ho en la seva qualitat de:

  • VÍCTIMES DIRECTES: els qui sofreixin lesions corporals greus o danys greus en la seva salut física o mental com a conseqüència directa del delicte.

  • VÍCTIMES INDIRECTES: En els delictes dolosos amb resultat de mort tenen dret a les ajudes per defunció i, en certs supòsits, per despeses funeràries:

  1. El cònjuge del mort, si no estigués separat legalment, o la persona que hagués vingut convivint amb el mort de forma permanent amb anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge, amb independència de la seva orientació sexual, durant, almenys els dos anys anteriors al moment de la seva defunció, tret que haguessin tingut descendència en comú, en aquest cas bastarà la mera convivència.

  2. Els fills del mort que depenguessin econòmicament d'ell, amb independència de la seva filiació o de la seva condició de pòstums. Es presumirà econòmicament depenents del mort als fills menors d'edat i majors incapacitats.

  3. Els fills del cònjuge o de la persona que convisqués amb el mort, sempre que depenguin econòmicament d'aquest últim.

  4. A falta de les anteriors persones, els pares de la persona morta, si depenguessin econòmicament d'ella.

La dependència econòmica dels fills i, si escau, dels pares s'apreciarà quan el beneficiari vingués convivint amb el mort i a costa del mateix i no tingués ingressos propis superiors a certs límits establerts reglamentàriament.

2. REQUISITS DE NACIONALITAT

Podran accedir a les ajudes a títol de víctimes directes:

  • Els espanyols o els nacionals d'algun altre Estat membre de la Unió Europea.

  • Els qui no reunint els requisits anteriors, resideixin habitualment a Espanya.

  • Els nacionals d'un altre Estat que reconegui ajudes anàlogues als espanyols al seu territori, encara que no resideixin habitualment a Espanya.

  • Així mateix, podran accedir a les ajudes les dones nacionals de qualsevol altre Estat que es trobin a Espanya, qualsevol que sigui la seva situació administrativa, quan l'afectada sigui víctima de violències sexuals en el sentit de la Llei Orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, incloses les víctimes d'homicidi subsegüent a un delicte contra la llibertat sexual, o víctima de violència de gènere en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

En casos de defunció, els requisits de nacionalitat s'exigiran respecte de les víctimes indirectes, independentment de la condició personal del mort