Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions extraordinàries

Fet causant

És la jubilació per incapacitat permanent per al servei o la defunció del funcionari, sempre que aquesta incapacitat o aquesta defunció es produeixi per accident, o malaltia, en acte de servei o com a conseqüència del mateix.

Es presumeix l'acte de servei, llevat de prova en contra, quan la incapacitat permanent o la defunció del funcionari ha esdevingut en el lloc i el temps de treball.

Període de carència

No es requereix període de carència.

Càlcul de la pensió

  • De jubilació

La pensió extraordinària de jubilació es calcula aplicant, al 200 per 100 de l'haver-hi regulador que correspongui, el percentatge que correspongui segons anys de serveis prestats, amb la particularitat que es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins a aquest moment, els anys complets que resten al funcionari per aconseguir l'edat de jubilació, i s'entendran prestat en el Cos, Escala, plaça o ocupació al fet que estigués adscrit el causant al moment en què es produeixi la declaració de jubilació.

  • A favor de familiars

El càlcul d'aquest tipus de prestacions s'efectua d'acord amb els criteris anteriorment assenyalats per a les pensions ordinàries, si bé la base reguladora es prendrà al 200 per 100 i es consideraran com a serveis efectius a l'Estat, a més dels acreditats fins a aquest moment, els anys complets que restin al funcionari per complir l'edat de jubilació forçosa, entenent-se aquests com prestats en el Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria al fet que estigués adscrit al moment de la defunció.