Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Classes d’ajuts

 • Per lesions o danys greus en la salut
 • En supòsits de defunció
 • En delictes contra la llibertat sexual
 • Despeses funeràries en cas de defunció de persona menor o incapacitada

1. PER LESIONS O DANYS GREUS EN LA SALUT

• Incapacitat temporal

Quan es produeixi una situació d'incapacitat per un temps superior a sis mesos, es té dret a percebre un ajut equivalent al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mentre duri aquesta situació, amb una extensió màxima de 18 mesos prorrogables a 30 en certs supòsits.

• Lesions invalidants

La quantitat que s’ha de percebre es calcula aplicant, sobre uns límits màxims, coeficients correctors depenent de la situació econòmica de la víctima i del nombre de persones que en depenguin econòmicament. Els límits màxims segons el grau d'incapacitat són els següents:

 • Incapacitat permanent parcial o discapacitat del 33 al 44 %: 40 mensualitats de l’IPREM.
 • Incapacitat permanent total o discapacitat del 45 al 64 %: 60 mensualitats de l’IPREM.
 • Incapacitat permanent absoluta o discapacitat de més del 65 %: 90 mensualitats de l’IPREM.
 • Gran invalidesa o discapacitat de més del 75 % amb ajut de tercera persona: 130 mensualitats de l’IPREM.

Durant 2022 el valor de l'IPREM mensual és:

 • desde 1-1-2022: 579,02 euros

 

 

2. EN SUPÒSITS DE DEFUNCIÓ

La quantitat que s’ha de percebre es calcula aplicant sobre el límit màxim de 120 mensualitats de l’IPREM coeficients correctors, depenent dels ingressos del beneficiari o beneficiaris i del nombre de persones dependents. Quan concorren diversos beneficiaris la quantitat de l'ajut es reparteix d’acord amb les regles següents:

 • Si concorren cònjuge i fills: l'ajut es divideix en dues meitats; una correspon al cònjuge i l'altra als fills, que l’han de repartir per parts iguals.
 • Si només concorren fills: han de dividir l'ajut per parts iguals.
 • Si són beneficiaris els pares de la persona morta, han de distribuir la quantitat corresponent per parts iguals. Si només hi ha un pare amb dret a l'ajut l’ha de percebre íntegrament.

En el cas que l'afectada sigui víctima de violència de gènere d'acord amb l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 l'import de l'ajuda calculat d'acord amb l'establert als apartats anteriors s'incrementarà en un 25 %.

En els casos de mort, l'ajuda serà incrementada en un 25 % per a beneficiaris fills menors d'edat o majors incapacitats

3. EN DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

Quan la víctima pateix danys en la salut mental, l'import de l'ajut ha de sufragar les despeses del tractament terapèutic que hagi triat lliurement la víctima, amb un màxim de cinc vegades l’IPREM.

4. DESPESES FUNERÀRIES EN CAS DE DEFUNCIÓ DE PERSONA MENOR O INCAPACITADA

Els pares o tutors de la persona menor o de la persona incapacitada que mori com a conseqüència directa del delicte han de tenir dret al rescabalament de les despeses funeràries (vetlla, transport, incineració o enterrament), amb el límit màxim de cinc mensualitats de l’IPREM.

EN CAP CAS L’IMPORT DE L’AJUT NO POT SUPERAR LA QUANTIA DE LA INDEMNITZACIÓ FIXADA PER SENTÈNCIA