Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Reglaments comunitaris

Els Règims Especials dels Funcionaris Públics a Espanya estan inclosos, des del 25-10-1998, en l'àmbit d'aplicació dels Reglaments de la Unió Europea, per a la coordinació dels sistemes de seguretat social

Actualment, estan vigents el Reglament 883/2004 , sobre la coordinació dels Sistemes de Seguretat Social, i el Reglament 987/2009, d'aplicació del Reglament sobre la coordinació

En matèria de convenis bilaterals solament s'ha aprovat el vigent amb Japó

COORDINACIÓ DELS SISTEMES DE SEGURETAT SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA

En matèria de pensions públiques, aquesta inclusió permet que els períodes de cotització i assimilats coberts segons la legislació reguladora d'altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa o del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord facin efecte tant per al reconeixement del dret, com per al càlcul de les pensions, que puguin causar-se en el Règim de Classes Passives de l'Estat.

  1. Àmbit d'aplicació

  2. Càlcul de pensions

  3. Presentació de sol·licituds

CONVENIS INTERNACIONALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL D'APLICACIÓ EN CLASSES PASSIVES

En aplicación de losConvenios Bilaterales de Seguridad Social entre España y Japón y entre España y Senegal, los periodos de seguros cumplidos conforme a la legislación de estos países se tendrán en cuenta para la adquisición del derecho y la determinación de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas incluidas en su ámbito de aplicación. A tales efectos, deberá solicitarse expresamente la toma en consideración de tales períodos presentando la pertinente solicitud.