Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Límit Màxim

Les normes de revaloració estableixen anualment un límit màxim de percepció per a les pensions públiques, que no pot ser superat per la pensió o la suma de les pensions públiques que percebi un mateix beneficiari.

Únicament estan excloses de l'aplicació d'aquest límit les pensions derivades d'actes de terrorisme, així com la prestació complementària que atorga tant el mutualisme administratiu (MUFACE, MUGEJU i ISFAS), com la Seguretat Social, en concepte de "Gran Invalidesa" (50% de la pensió).

Durant l'any 2024, aquesta quantia ascendeix a 3.175,04 euros íntegres en còmput mensual quan dit titular tingui dret a percebre 14 mensualitats a l'any o, en un altre supòsit, de 44.450,56 euros en còmput anual

A aquests efectes, l'article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, estableix que:

tendrán la consideració de pensions públiques:

  1. Les abonades pel Règim de Classes Passives de l'Estat i, en general, les abonades amb càrrec a crèdits de la Secció 07 del Pressupost de Despeses de l'Estat.
  2. Les abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social, les de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social, les prestacions econòmiques per ancianidad i incapacitat a favor dels espanyols residents en l'exterior i les pensions assistencials per ancianidad per a espanyols d'origen retornats.
  3. Les abonades pels Fons Especials de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, de l'Institut Social de les Forces Armades i de la Mutualitat General Judicial, o per les pròpies Mutualitats citades, així com les abonades pel Fondo Especial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  4. Les abonades pels sistemes o règims de previsió de les comunitats autònomes i de les corporacions locals i pels propis ens.
  5. Les abonades per les mutualitats, montepíos o entitats de previsió social que es financin en tot o en part amb recursos públics.
  6. Les abonades per empreses o societats amb participació majoritària, directa o indirecta, a la seva capital de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les corporacions locals o dels organismes autònoms d'un i unes altres, bé directament o mitjançant la subscripció de la corresponent pòlissa d'assegurança amb una institució diferent, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica d'aquesta o bé per les mutualitats o entitats de previsió d'aquelles, en les quals les aportacions directes dels causants de la pensió es complementin amb recursos públics, inclosos els de la pròpia empresa o societat.
  7. Les abonades per l'Administració de l'Estat o per les comunitats autònomes en virtut de la Llei de 21 de juliol de 1960 i del Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol, així com els subsidis econòmics de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona prevists en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids.
  8. Qualssevol unes altres no enumerades en les lletres anteriors, que s'abonin total o parcialment amb càrrec a recursos públics.

No tindran la consideració de pensions públiques les abonades a través de plans de pensions d'ocupació o contractes de segur col·lectiu, inclosos els formalitzats per mutualitats de previsió social empresarial, promoguts per les Administracions, organismes, entitats i empreses, al fet que es refereix la disposició final segona del text refós de la Llei de Regulació dels Planes i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en els termes en ella expressats