Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions derivades d´actes de terrorisme

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el órgano competente para reconocer las pensiones extraordinarias para actos terroristas causantes de la incapacidad/inutilidad o fallecimiento de:

Les pensions extraordinàries per actes terroristes estan exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

No estan subjectes a les normes sobre concurrència i limitació de les pensions públiques i, per tant, queden excloses del límit màxim de percepció de les pensions públiques.

Tenen establert un import mínim mensual equivalent al triple de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) vigent en cada moment i que per a l'any 2023 :

desde 1-1-2023 - 1.800  euros

A aquest efecte, les pensions familiars causades per un mateix fet es computen conjuntament.

Són incompatibles amb les ordinàries que puguin correspondre pel mateix règim de la Seguretat Social, així com amb les extraordinàries que, per la mateixa causa pugui reconèixer qualsevol règim públic de protecció social.