Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Complements per a mínims

Les pensions de classes passives que no aconsegueixin l'import mínim de protecció, establert en atenció a la seva classe en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic, podran ser complementades fins a aquest import, en els termes i en la forma que reglamentàriament es determini, sempre que els seus beneficiaris resideixin en territori espanyol.

L'import del complement econòmic en cap cas podrà superar la quantia establerta en cada exercici per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva i serà incompatible amb la percepció pel pensionista d'ingressos anuals superiors als fixats a aquest efecte per la citada Llei.

D'altra banda, no es podrà complementar a mínims la pensió de viduïtat l'import de la qual sigui equivalent a la pensió compensatòria que li hagués correspost al moment de la separació o divorci.

Complements any 2023

Los complementos económicos son incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos de trabajo, por cuenta propia o ajena, y/o capital, o cualesquiera otro rendimiento sustitutivo de aquellos (tales como las plusvalías o ganancias patrimoniales), cuando la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda en 2023 de8.614,00 euros/año.

Els efectes econòmics del complement per a mínims es retrotrauen el dia 1 de gener de 2023 o el dia que comenci la pensió, si aquesta pensió comença després de l'1 de gener.

Quantitats mínimes mensuals garantides en l'exercici 2023, segons el tipus de pensió:

Tipus de pensióQuantitat €/mes
Jubilación o retiro con cónyuge a cargo966,20
Jubilació o retir sense cònjuge a càrrec: unitat econòmica unipersonal783,10
Jubilació o retir quan hi ha un cònjuge no a càrrec743,30
Viduïtat783,10
A favor d'altres familiars*763,30/n

* En el cas que existeixin diversos beneficiaris, l'import de la pensió individual serà el resultat de dividir aquesta quantitat entre el nombre de perceptors; quedant garantint el Mínim per beneficiari en 239,50 €/mes ó 470,90 €/mes si és orfe menor de 18 anys i amb una minusvalidesa igual o superior al 65 per 100

SOL•LICITUD DE COMPLEMENTS PER A MÍNIMS:

Quan la pensió o summa de pensions públiques a percebre, una vegada revaloritzades, resulta inferior a aquests mínims, es reconeix, prèvia sol·licitud de l'interessat, un complement econòmic per aconseguir la quantia mínima assenyalada per a cada tipus de pensió