Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Incompatibilitats

  • Entre pensions
  • Amb el treball actiu

• Entre pensions

Resulta incompatible la percepció simultània:

  1. De més de tres pensions ordinàries de Classes Passives -jubilació o retir, viduïtat, orfandat o en favor dels pares- causades per diferent persona.
  2. De dues o més pensions ordinàries de classes passives causades al seu favor o en el dels seus familiars per la mateixa persona.
  3. De les pensions extraordinàries de classes passives amb les pensions ordinàries que puguin sol licitar els seus beneficiaris fonamentats en els mateixos fets causants.
  4. De les pensions extraordinàries per actes de terrorisme amb les que, pels mateixos fets, prescindint de la seva motivació terrorista, puguin correspondre en el règim de classes passives de l'Estat. A més, també són incompatibles amb les altres de caràcter extraordinari que, per la mateixa causa, es puguin reconèixer en qualsevol règim públic bàsic de protecció social.
  5. De les pensions que una mateixa persona hagi causat o pugui causar en més d'un règim públic de seguretat social, si per acreditar l'acompliment del període mínim de cotització exigit per tenir dret, o la determinació del percentatge aplicable per calcular-ne la quantia, o les dues coses, en qualsevol de les pensions s'hagin tingut en compte les cotitzacions computades d'un altre règim o, si s'escau, en el de classes passives com a serveis previs a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre.

En els casos en què assisteixi a una persona dret al cobrament de més d'una pensió de classes passives incompatibles en el seu cobrament, pot exercir un dret d'opció pel cobrament de la pensió que estimi més convenient.

• Amb el treball actiu

A) Pensions de jubilació o retir (voluntària, forçosa, per incapacitat o inutilitat permanent per al servei).

- Pensions de jubilació o retir causades abans de l'1 de gener de 2009,

La percepció de les pensions de jubilació o retir és incompatibleamb l'execució per part del seu titular d'un lloc de treball en el sector públic.

Quan en aquestes pensions s'hagin totalitzat períodes de cotització corresponents a un règim del sistema de la Seguretat Social -per aplicació del còmput recíproc de cotitzacions entre règims de Seguretat Social- també és incompatible amb el treball, per compte propi o per compte d'altri, en el sector privat.

En els dos supòsits, la percepció de la pensió s'ha de suspendre, per mesos complets, durant el temps que exerceixi aquest lloc de treball, sense que això afecti el reconeixement de les actualitzacions que corresponguin, un cop rehabilitat el pagament de la pensió.

- Pensions de jubilació o retir causades a partir de l'1 de gener de 2009,

Les pensions de jubilació o retir són incompatibles amb l'exercici d'un lloc de treball o alt càrrec en el sector públic per part dels seus titulars, entès aquest de conformitat amb el que disposa el paràgraf 2 de l'apartat 1 de l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i, a aquest efecte, s’hi apliquen les excepcions que estableix la disposició addicional novena d'aquesta Llei i, en cas que no es percebin retribucions periòdiques pel fet d’ocupar càrrecs electius com a membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes o de les corporacions locals, les previstes en l'article 5 de la Llei.

A més de la incompatibidad amb l'acompliment d'un lloc de treball en el sector públic, la percepció d'aquestes pensions, serà incompatible amb l'exercici d'una activitat per compte propi o d'altri, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la percepció de les pensions de jubilació o retir de caràcter forçós perquè s’ha complert l'edat legalment assenyalada per a cada cas, és compatible amb l'exercici d'una activitat, per compte propi o d’altri, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social, en els termes següents:

a) L'edat d'accés a la pensió de jubilació o retir ha de ser, almenys, l'establerta com a edat de jubilació forçosa per al corresponent col•lectiu de funcionaris públics.

b) El percentatge aplicable a l’haver regulador a l'efecte de determinar la quantia de la pensió ha de ser del cent per cent.

En cas que s’exerceixi una activitat compatible, la quantia de la pensió serà equivalent al cinquanta per cent de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o el que el pensionista estigui percebent en la data d'inici de l'activitat, excloent-ne, en tot cas, el complement per mínims, que no es pot percebre durant el temps en què es compatibilitzin pensió i activitat.

No obstant això, si l'activitat es realitza per compte propi i s'acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball aconseguirà al cent per cent.

Quan es tracti de l'acompliment d'una activitat de creació artística per la qual es percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, la quantia de la pensió compatible amb aquesta activitat serà del cent per cent, sent en aquest cas d'aplicació el previst en matèria d'afiliació, altes, baixes i variació de dades i cotització, així com en matèria de compatibilitat en el Reial decret 302/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l'activitat de creació artística, en desenvolupament de la disposició final segona del Reial decret-llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

La pensió es revaloritzarà en la seva integritat, en els termes establerts per a les pensions del Règim de Classes Passives. No obstant això, en tant s'exerceixi el treball compatible, l'import de la pensió més les revaloracions acumulades es reduirà en un cinquanta per cent. Aquesta reducció no serà aplicable quan la pensió de jubilació sigui compatible amb l'activitat per compte propi i s'acrediti tenir contractat almenys un treballador per compte d'altri o es tracti d'una activitat artística.

No obstant això, en els supòsits de pensions de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, quan l'interessat no estigui incapacitat per a tota professió o ofici, es podrà compatibilitzar el percebo de la pensió amb l'acompliment d'aquesta activitat sempre que sigui diferent a la qual realitzava al servei de l'Estat. En aquest cas, i mentre duri aquesta situació, l'import de la pensió reconeguda, es reduirà al 75% de la corresponent quantia, si s'acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55%, si l'interessat hagués cobert menys de 20 anys de serveis al moment de la seva jubilació o retir.

La percepció de les pensions afectades per les incompatibilitats assenyalades anteriorment quedarà en suspens per mesos complets, des del dia primer del mes següent a l'inici de l'activitat que determina la incompatibilitat fins a l'últim dia del mes en què es finalitzi, sense que això afecti als increments que hagin d'experimentar tals pensions; si l'activitat incompatible s'inicia el dia primer d'un mes la suspensió de l'abonament procedirà des del dia primer del mes en què es realitzi l'activitat incompatible.

B) Pensions de viduïtat

La pensió de viduïtat és compatible amb el cobrament de rendes de treball, per compte propi i per compte d'altri.

C) Pensions d'orfandat

La pensió d'orfandat s'extingeix, amb caràcter general, pel compliment dels 21 anys d'edat. No obstant això, la pensió és vitalícia si l'orfe està incapacitat per a tot treball des d'abans de la defunció del causant o de complir els 21 anys d'edat.

L'orfe pot ser beneficiari de la pensió fins que compleixi 25 anys si les seves rendes de treball en el sector privat no superin el salari mínim interprofessional. Si estigués cursant estudis, podrà mantenir la percepció de la pensió d'orfandat fins al dia primer del mes següent a l'inici del següent curs acadèmic. A tals efectes és necessari sol·licitar expressament la pròrroga en el percebo de la pensió.

En tot caso la pensió d'orfandat és incompatible amb el treball en el sector públic.

Les pensions d'orfenesa de classes passives, reconegudes a favor d'orfes majors de 21 anys no incapacitats, a l'empara de la legislació general de classes passives vigent a 31 de desembre de 1984 i de la legislació especial derivada de la Guerra Civil, es declaren incompatibles amb la percepció de rendes o ingressos substitutius del salari, entenent-se per aquests la prestació i el subsidi per desocupació.