Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Retencions a compte de l´irpf

Les pensions, la quantia de les quals superi l'import anual legalment establert, estan subjectes a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmeses, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les excepcions següents:

  • Pensions derivades d'actes de terrorisme.
  • Els ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel virus d'immunodeficiència humana, regulats en el Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig.
  • Pensions a favor dels qui van patir lesions o mutilacions com a conseqüència de la Guerra Civil (1936/1939), ja sigui pel règim de classes passives de l'Estat o per la legislació especial dictada a aquest efecte.
  • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o la malaltia que hagués estat causa de la inutilitat o la incapacitat inhabilités per complet el perceptor de la pensió per a qualsevol professió o ofici.
  • Pensions d’orfandat.
  • Indemnitzacions per temps de presó com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia.

A l’efecte de l'IRPF, els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat o inutilitat per al servei es consideren afectats per una minusvalidesa igual o superior al 33 %, sense necessitat d'acreditar el seu grau de minusvalidesa amb un certificat expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials o l’òrgan competent de les comunitats autònomes.

Calculeu les vostres retencions en línia