Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Càlcul de pensions

a) Si la persona interessada no assoleix el dret a pensió (pel fet de no complir el període de carència) amb els períodes de servei i, si escau, amb les cotitzacions acreditades a Espanya, però sí que l’assoliria addicionant els períodes, no superposats, acreditats en altres estats de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, s’ha d’assenyalar la “pensió prorrata-temporis” que correspongui.

El càlcul d'aquesta pensió s'efectua determinant, en primer lloc, l’anomenada "pensió teòrica", que resulta de considerar hipotèticament que tant els períodes coberts a Espanya com en altres estats han estat complerts d’acord amb la legislació espanyola. Després la "pensió teòrica" es prorrateja, depenent de la relació que hi hagi entre el nombre de dies coberts a Espanya i el nombre total de dies d’assegurança (dins i fora d'Espanya).

                                       Pensió Prorrata = Pensión teòrica  x [ Nº dies Espanya / Total dies ]

b) Si la persona interessada té dret a pensió a Espanya –pensió interna-, tot i que no es considerin els períodes d'assegurament en altres estats, s’han d’efectuar dos càlculs:

  • 1. Càlcul de la pensió interna o nacional, en què s’aplica la legislació espanyola i es consideren exclusivament els períodes acreditats a Espanya.
  • 2. Càlcul de la pensió prorrata temporis, d'acord amb el que s’assenyala en el número anterior.

Un cop fetes aquestes operacions es comparen l'una amb l'altra i s'ofereix a la persona interessada el dret a la de major quantia, ja sigui la interna o la pensió prorratejada. Tant l’una com l’altra són compatibles amb la percepció de les pensions que hagin assenyalat -o s'assenyalin en un futur- les institucions competents dels altres estats.