Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Presentació de Sol•licituds

Las solicitudes de prestaciones en aplicación de los Reglamentos Comunitarios en materia de Seguridad Social han de presentarse en la Institución competente del país de residencia del interesado, que en España es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, cuando se refiere a pensiones causadas por funcionarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Règim de Classes Passives de l'Estat

Quan la persona interessada acrediti successivament períodes de serveis en el règim de classes passives de l'Estat i cotitzacions al sistema de la Seguretat Social, la competència ha de correspondre a l'òrgan o a l’entitat gestora –Institut Nacional de la Seguretat Social- al qual hagi efectuat les últimes cotitzacions. Si aquestes últimes cotitzacions són simultànies, la institució competent ha de ser la del règim en què la persona interessada acrediti un major període cotitzat.

La sol•licitud d'aplicació de reglaments comunitaris implica que es reconeixen i liquiden les pensions que poden correspondre d’acord amb totes les legislacions dels estats en què s'acreditin períodes de cotització o d’assegurament.