Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme a favor dels qui no estan inclosos en cap règim de protecció social

Tenen dret a aquestes pensions extraordinàries tots els ciutadans, fos quina fos la seva nacionalitat, que pateixin lesions permanents invalidants o morin com a conseqüència d'actes de terrorisme, sempre que no siguin responsables d'aquests actes i que no tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

Tramitació: els interessats hauran de presentar davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social (Av. del General Perón, 38, Edifici Master's II - 28020 Madrid) sol·licitud de pensió extraordinària per actes de terrorisme, com a víctima que no té dret a pensió en cap règim de Seguretat Social, acompanyada de la documentació que s'exigeix en cada cas.

A) Pensions d'invalidesa

Quantia: Quien resulte afectado de lesiones permanentes invalidantes tendrá derecho a una pensión de cuantía equivalente al triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento y que para el año 2020 equivale, referida a catorce mensualidades.

des d'1-1-2021 a 1.694,70 euros / (IPREM mensual: 564,90 euros/mes)

Efectes econòmics: primer dia del mes següent a la data de l'acte terrorista, sempre que s'hagi formulat la sol licitud de pensió dintre del període d'un any a comptar des del mateix acte. Si la sol licitud es formula transcorregut aquest any, els efectes econòmics es produeixen a partir del primer dia del mes següent a la sol licitud.B) Pensiones familiares: viudedad, orfandad y en favor de padres

B) Pensions familiars: viduïtat, orfandat i en favor de pares

Beneficiaris: En cas de defunció per actes de terrorisme, s'ha de causar pensió en favor dels familiars següents:

 • El cònjuge del causant mort, sempre que no estigui separat legalment.
 • Qui estigués unit al causant en el moment de la seva defunció, formant una parella de fet, sempre que s'acreditin els requisits següents:
  • El causant i el beneficiari:
   • Tinguin una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal
   • No hi hagi vincle matrimonial amb una altra persona, ni es trobessin impedits per contraure matrimoni entre ells.
   • S'acrediti, mitjançant el certificat d'empadronament corresponent, una convivència estable, notòria, ininterrompuda i immediata a la defunció del causant no inferior a cinc anys.
  • Hi hagi una formalització pública de la condició de parella de fet que s'acrediti per:
   • Certificat d'inscripció en algun dels registres específics existents a les CA o als ajuntaments del lloc de residència, o
   • Mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.
   • En els dos casos, la formalització s'ha d'haver produït amb una antelació de dos anys pel que fa a la data de la defunció.
  • Els ingressos del cònjuge supervivent no superin determinats límits::
   • Que durant l'any anterior no arribessin al: 
    • 50% de la suma dels ingressos propis i dels del causant si hi ha fills comuns amb dret a pensió d'orfandat.
    • 25% si no hi ha fills comuns amb dret a pensió d'orfandat..
   • O bé que els ingressos del convivent siguin inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional (SMI) vigent al moment de la defunció (requisit que s'ha de mantenir mentre es percebi la pensió). Aquest límit s'incrementa de 0,5 vegades la quantia del SMI per cada fill comú amb dret a pensió d'orfandat que convisqui amb el cònjuge supervivent.

Quan el causant hagués mort abans de l'1 de gener de 2008 també serà procedent el dret a pensió de viduïtat sempre que se sol liciti durant el 2008 i concorrin els requisits següents:

 • Quan va morir el causant no es va poder causar dret a pensió de viduïtat.
 • El període de convivència ininterrompuda com a parella de fet amb el causant fos de, com a mínim, sis anys anteriors a la defunció.
 • Tinguessin fills comuns.
 • El convivent no tingui dret a pensió contributiva de la Seguretat Social.

El dret a pensió de viduïtat s'ha d'extingir quan el beneficiari contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet.

 • Els fills del causant menors de 18 anys o majors incapacitats per a tot treball al moment de la defunció del causant o abans de complir aquesta edat. Si l'orfe no du a terme treball lucratiu o, quan, tot i fer-ho, els ingressos que obtingui siguin inferiors al salari mínim interprofessional, pot ser beneficiari de la pensió d'orfandat sempre que, a la data de la defunció del causant, fos menor de 22 anys o de 24 anys si no sobrevisqués cap dels dos pares, o l'orfe presentés una discapacitat en grau igual o superior al 33 %. En aquest cas, la pensió d'orfandat s'ha d'extingir quan el titular compleixi els 24 anys d'edat, tret que estigui cursant estudis, i s'ha de mantenir en aquests supòsits la percepció de la pensió fins al primer mes, inclusivament, del curs acadèmic següent.
 • Els pares del causant sempre que no hi hagi cònjuge vidu, parella de fet o fills amb dret a pensió, en el moment de la defunció. A més s'exigeix que els pares convisquessin amb el causant i en depenguessin econòmicament en aquell moment.

Quantia: triple de l'IPREM vigent en cada moment i que per a l'any 2020 equival a:

desde 1-1-2020 1.613,52  euros

Quan hi concorrin diversos familiars beneficiaris de la pensió extraordinària, la quantia assenyalada es distribuirà entre ells a parts iguals. No obstant això, si hi concorren cònjuge o parella de fet i fills, la pensió es distribuirà a parts iguals, corresponent una al cònjuge o parella de fet i l'altra entre els fills.

Efectes econòmics: primer dia del mes següent a la defunció de la persona causant de la pensió, sempre que s'hagi formulat la sol licitud de pensió dintre del període d'un any a comptar des de la defunció. Si la sol licitud es formula transcorregut aquest any, els efectes econòmics es produeixen a partir del primer dia del mes següent a la sol licitud.