Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme

  • Pensions de jubilació o retir (per incapacitat/inutilitat permanent per al servei)
  • Pensions familiars: viduïtat, orfandat i a favor de pares

A) A) Pensions de jubilació o retir (per incapacitat/inutilitat permanent per al servei)

Quantia: és el 200 % de l'haver regulador que correspongui al grup de classificació assignat al cos a què pertanyi el funcionari en el moment del seu cessament en el servei actiu.

Efectes econòmics: primer dia del mes següent a la data de la jubilació o retir, llevat que es tracti de personal jubilat o retirat; en aquest cas els efectes són des del primer dia del mes següent a la data de l'acte de terrorisme que va motivar la seva inutilitat.

B) Pensions familiars: viduïtat, orfandat i a favor de pares

Són causades pels funcionaris o personal jubilat o retirat que mori com a conseqüència d'actes de terrorisme, així com per els qui tinguessin reconeguda una pensió extraordinària per actes de terrorisme de jubilació o retir per incapacitat/inutilitat permanent per al servei, qualsevol que sigui la causa de la seva defunció.

Els requisits i les condicions per ser beneficiaris d'aquestes pensions són els mateixos que els establerts per a les pensions ordinàries de classes passives, amb la particularitat que els fills amb dret a pensió són els menors de 23 anys, i els incapacitats per a tot treball des d'abans de complir aquesta edat o abans de la data de la defunció del causant. Si l'orfe major de 23 anys s'incapacités para tot treball abans de complir els 25 anys d'edat tindrà dret a la pensió d'orfandat amb caràcter permanent

Quantia: és el 200 % de l'haver regulador que correspongui al grup o subgrup de classificació assignat al cos a què pertanyi el funcionari en el moment del seu cessament en el servei actiu. Quan concorrin diversos beneficiaris, la pensió s’ha de distribuir de la manera següent:

  • Si concorren cònjuge, excònjuge o parella de fet i fills, la meitat ha de ser per al cònjuge, l’excònjuge o la parella de fet i l'altra meitat per als fills a parts iguals.
  • Si concorren pare i mare, a parts iguals. Els pares només tenen dret en defecte de cònjuge, excònjuge o parella de fet i fills amb dret a pensió.
  • Quan un copartícip perdrà el dret, la seva part n’acreixerà la de la resta.