Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensió de viduïtat

Beneficiaris

A) PENSIÓ DE VIDUÏTAT

1.1 Tindran dret a pensió de viduïtat qui sigui i els qui hagin estat cònjuges legítims del causant dels drets passius, sempre que no haguessin contret nou matrimoni o haguessin constituído una parella de fet.

En casos de separació, divorci o nul·litat, l'accés a pensió es condiciona al fet que, tenint dret a la pensió compensatòria o a la indemnitzacióreferides, respectivament, en els articles 97 i 98 del Codi Civil, aquesta quedés extingida per defunció del causant. El dret a pensió de viduïtat no quedarà condicionat al requisit de ser creditor de pensió compensatòria quan el beneficiari acrediti estar comprès en un dels supòsits següents:

 • ser víctima de violència de gènere al moment de la separació judicial o el divorci, o
 • tenir una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant de la pensió o bé l'existència de fills comuns en el matrimoni, sempre que es compleixin els següents requisits:
  • El divorci o la separació judicial s'hagi produït amb anterioritat a 1 de gener de 2008.
  • Entre les dates del divorci o separació i de la defunció del causant de la pensió de viduïtat hagi transcorregut un període de temps no superior a deu anys.
  • El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de deu anys.

1.2 Tindran dret a pensió de viduïtat qui es trobés unit al causant al moment de la seva defunció, formant una parella de fet, sempre que concorrin els següents requisits:

- Que causant i el beneficiari:

 • Tinguin una anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.
 • No existeixi vincle matrimonial amb una altra persona, ni es trobessin impedits per contreure matrimoni entre ells.
 • S'acrediti, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable, notòria, ininterrompuda i immediata a la defunció del causant no inferior a cinc anys.
 • Existeixi una formalització pública de la condició de parella de fet, que s'acrediti per:
  • certificat d'inscripció en algun dels registres específics existents en les Comunitats Autònomes o Ajuntaments del lloc de residència, o
  • mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.

En tots dos casos la formalització haurà d'haver-se produït amb una antelació de dos anys pel que fa a la data de la defunció.

Amb caràcter excepcional, es reconeixerà el dret a la pensió de viduïtat, quan, havent-se produït la defunció d'un dels membres de la parella de fet amb anterioritat a 31 de desembre de 2022, concorrin les següents circumstàncies:

a) Que a la defunció del causant no s'hagués pogut causar dret a pensió de viduïtat.

b) Que el beneficiari pugui acreditar al moment de defunció del causant l'existència de parella de fet, en els termes establerts legalment (apartat 4 de l'article 38 del Text Refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat).

c) Que el beneficiari no tingui reconegut dret a pensió contributiva de la Seguretat Social.

d) Per accedir a la pensió, la corresponent sol·licitud haurà de ser presentada en el termini improrrogable dels dotze mesos següents a explicar des de l'entrada en vigor de l'excepcionalitat (l'1 de gener de 2023).

La pensió reconeguda tindrà efectes econòmics des del dia primer del mes següent a la sol·licitud, sempre que es compleixin tots els requisits descrits anteriorment.

B) PRESTACIÓ TEMPORAL DE VIDUÏTAT

Es concedirà una prestació temporal de viduïtat, durant dos anys, d'igual quantia que la pensió de viduïtat que hagués correspost, a els qui, en els supòsits de defunció del causant per una malaltia comuna (alteracions de la salut que no tinguin la condició d'accidents de treball ni de malalties professionals), no sobrevinguda després del vincle matrimonial, no acreditessin un període mínim d'un any de matrimoni per causar pensió de viduïtat, tret que:

 • existeixin fills comuns o
 • s'acrediti un període de convivència, inclosa l'acreditada com a parella de fet, superior a dos anys.

La prestació temporal de viduïtat, en el cas que s'hagi fixat una pensió compensatòria temporal, s'extingirà en la mateixa data en què l'hagués fet la pensió compensatòria

Extinció de la pensió

El dret a pensió de viduïtat s'extingirà quan el beneficiari contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, o, en el cas que s'hagi fixat una pensió compensatòria temporal, en la mateixa data en què l'hagués fet la pensió compensatòria

No obstant això, els qui van contreure matrimoni a partir de l'1 de gener del 2002 podran mantenir el percebo de la pensió de viduïtat sempre que concorrin tots i cadascun dels requisits que a continuació es relacionen:

 • El titular de la pensió sigui major de 61 anys o, sent menor d'aquesta edat, tingui reconeguda una incapacitat permanent que li inhabiliti per a tota professió o ofici.
 • La pensió de viduïtat constitueixi la principal font d'ingressos del pensionista (ha de suposar, com a mínim, el 75 per 100 dels seus ingressos).
 • Els ingressos totals del nou matrimoni no superin en còmput anual el doble del salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

En tot cas, qui anés condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions, perdrà la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat quan la víctima d'aquests delictes fos la causant de la pensió, tret que, si escau, intervingui reconciliació entre ells.

Càlcul de la pensió

La quantia de la pensió de viduïtat és el 50 per 100 de la base reguladora,o el25 per 100 en el cas que el causant dels drets hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència del mateix i d'haver-se assenyalat a favor seu la corresponent pensió extraordinària

No obstant això, el percentatge serà del 58 per 100 o el 29 per 100, quan en la persona beneficiària concorrin simultàniament i a tot moment, els següents requisits:

 1. Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
 2. No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.  El citat increment serà compatible amb aquelles pensions públiques, ja siguin espanyoles o estrangeres, la quantia de les quals no excedeixi de l'import del mateix. En aquests supòsits, l'increment de la pensió de viduïtat s'abonarà exclusivament per la diferència entre la quantia d'aquest i la de la pensió percebuda pel beneficiari.
 3. No percebre ingressos per la realització d'un treball per compte d'altri o per compte propi.
 4. No percebre rendiments del capital, d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que en còmput anual superin el límit d'ingressos establert en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.

En els casos en què havent intervingut divorci, concorrin diversos beneficiaris amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda en quantia proporcional al temps de convivència de cadascun d'ells amb el causant, garantint-se el 40 per cent al cònjuge supervivent o a la parella de fet del causant.

En cas de nul·litat matrimonial el dret a pensió serà reconegut en quantia proporcional al temps viscut amb el causant, existeixin o no altres beneficiaris amb dret a pensió, sense perjudici de la garantia del 40% a favor del cònjuge supérstite o de la parella de fet.

Per la seva banda, les persones divorciades o separades judicialment que accedeixin a partir d'1 de gener de 2010 a pensió de viduïtat, veuran reduïda la quantia d'aquesta

 • o de la prestació temporal al fet que pertoqués
 • si fos superior a la pensió compensatòria, fins a aconseguir la quantia d'aquesta última.

No procedirà la minoració en els supòsits acreditats de víctimes de violència de gènere al moment de la separació judicial o el divorci.

Complement per maternitat en pensions de viduïtat causades des de 1 de gener de 2016 fins al 3 de febrer de 2021

A les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats, se'ls reconeixerà un complement de pensió per import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons la escala:

 • En el cas de 2 fills: 5 per 100.
 • En el cas de 3 fills: 10 per 100.
 • En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

en tot caso l'abonament del complement s'ajustarà a les condicions següents:

 1. Si la quantia de la pensió a reconèixer és igual o superior al límit de pensió màxima solament s'abonarà el 50 per 100 del complement àdhuc en el cas que existeixi concurrència de pensions públiques.

 2. Si la pensió a reconèixer no aconsegueix la quantia de pensió mínima i la interessada sol·licita i reune els requisits a percebre el complement a mínims, se sumarà el complement per maternitat.

 3. En el cas de concurrència de pensions públiques de viduïtat i de jubilació o retir, amb independència del Règim en el qual es causin, s'abonarà el complement per maternitat corresponent a la pensió de jubilació o retir.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement per a la reducció la bretxa de gènere, es reconeixerà únicament a les pensions causades a partir del 4 de febrer de 2021.

Les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que siguin beneficiàries d'una pensió viduïtat en el Règim de Classes Passives, tindran dret a un complement per cada fill o filla.

Perquè els homes puguin tenir dret al reconeixement del complement  hauran de causar una pensió de viduïtat per defunció de l'altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que algun d'ells tingui dret a percebre una pensió d'orfandat.

L'import del complement serà per a l'any 2021 de 27 euros mensuals, per cada fill o filla. La quantia a percebre estarà limitada a quatre vegades dit import.

A més:

  • L'import del complement no serà tingut en compte en l'aplicació del límit màxim de pensions.
  • El complement serà satisfet en catorze pagues, juntament amb la pensió que determini el dret a la mateixa.
  • Cada fill o filla donarà dret únicament al reconeixement d'un complement econòmic.
  • Els complements que poguessin ser reconeguts en qualsevol dels règims de Seguretat Social seran incompatibles entre si, sent abonat en el règim en el qual el causant de la pensió tingui més períodes d'alta.

Manteniment transitori del complement per maternitat en les pensions de Classes Passives.

Els qui estiguessin percebent el complement per maternitat mantindran la seva percebo.

La percepció d'aquest complement de maternitat serà incompatible amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere que pogués correspondre pel reconeixement d'una nova pensió pública, podent les persones interessades optar entre un o un altre.