Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Reconeixement d'havers reportats i no percebuts

Código SIA994676
DenominaciónReconeixement d'havers reportats i no percebuts
Tipo de Procedimiento Prestacions
Materia Classes Passives
ObjetoAbonar, a instància de la part legítima, als hereus per dret civil, quan es mori el beneficiari d’alguna prestació de classes passives, dels havers en què es concreta aquesta prestació que s’hagin meritat i que no s’hagin percebut
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoLa resolució sobre havers reportats s'adoptarà pels corresponents serveis de Classes Passives tenint en compte tant la documentació que, si escau, pogués ser aportada per l'hereu o hereus, com la obrante en aquests serveis.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació.
Para más Información