Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Bestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments

Código SIA993614
DenominaciónBestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments
Tipo de ProcedimientoPrestacions
Materia Classes Passives
Objeto Garantir als fills menors d'edat el pagament d'aliments reconeguts i impagats, establerts en conveni judicialment aprovat o en resolució judicial en processos de separació, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, filiació o aliments, mitjançant l'abonament d'una quantitat que tindrà la condició de bestreta
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
  • La documentació a presentar en aquest procediment figura relacionada en el model de sol·licitud -de tramitació presencial- que s'inclou a continuació en el camp Formularis
Fases del ProcedimientoEl procediment s'inicia mitjançant sol·licitud del membre de la unitat familiar que tingui la guarda i custòdia del menor beneficiari de la bestreta, formalitzada en el model oficial. El termini màxim de resolució i notificació del procediment ordinari és de tres mesos; i el del procediment d'urgència, dos mesos, procediment aquest que s'iniciarà quan:
Formularios
Plazo de Resolución3 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaSi
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.
  • Recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, dins del termini de dos mesos.
Para más Información