Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Reconeixement de pensions en favor dels familiars de funcionaris pertanyents al Règim de Classes Passives de l'Estat

Código SIA991680
Denominación Reconeixement de pensions en favor dels familiars de funcionaris pertanyents al Règim de Classes Passives de l'Estat
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoReconeixement de pensions de viduïtat, orfenesa i a favor dels pares dels funcionaris civils inclosos en el règim de classes passives de l’Estat..
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoLa sol•licitud s’ha de presentar, ben emplenada i juntament amb la documentació necessària, en els registres corresponents, en qualsevol moment posterior a la defunció del causant, sense perjudici de la caducitat dels efectes econòmics encara que es presenti un cop hagin passat tres mesos després de la defunció.o
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació.
Para más Información