Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme

Código SIA991613
DenominaciónPensions extraordinàries per actes de terrorisme
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoReconeixement de pensions extraordinàries per actes de terrorisme a favor de les persones que, malgrat que no tinguin accés al dret a pensió extraordinària en qualsevol règim de Seguretat Social, perdin la vida o pateixin lesions permanents de caràcter invalidant com a conseqüència d’accions de terrorisme.
Órgano Responsable
Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoL'interessat ha de presentar el recurs amb la documentacción acreditativa de la pretensió formulada en els registres corresponents
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació.
Para más Información