Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Accés a l'Arxiu de Classes Passives

Código SIA200335
DenominaciónAccés a l'Arxiu de Classes Passives
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoAccés als documents que, formant part d'un expedient ja acabat en la data de la sol·licitud, obrin en l'Arxiu de Classes Passives, sense perjudici de les exclusions i limitacions previstes en la Constitució i en les lleis.
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoEl procediment s'inicia mitjançant sol·licitud (model normalitzat), en la qual s'haurà d'indicar-se amb claredat el document o conjunt de documents als quals es refereix, així com la identitat del sol·licitant i una adreça, a l'efecte de comunicacions.
Formularios
Plazo de Resolución1 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, en el termini d'1 mes si l'acte fos expressa o de 3 mesos si no ho anés
Para más Información