Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions en aplicació de Reglaments Comunitaris

Código SIA185390
Denominación Pensions en aplicació de Reglaments Comunitaris
Tipo de ProcedimientoPrestacions
MateriaClasses Passives
ObjetoReconeixement de pensions per a funcionaris (jubilació o invalidesa) i per als seus familiars (viduïtat, orfenesa o en favor de pares) quan tinguin acreditades cotitzacions als sistemes de pensions públiques durant el temps en què van viure en estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoLa sol·licitud d'aplicació de Reglaments Comunitaris implica que, excepte manifestació en contrari del sol·licitant, es procedirà a reconèixer i liquidar les pensions que puguin correspondre conformement a totes les legislacions dels Estats en què s'acreditin períodes de cotització o assegurament.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació
Para más Información