Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Reconeixement de pensions de jubilació de funcionaris pertanyents al Règim de Classes Passives de l'Estat.

Código SIA185380
DenominaciónReconeixement de pensions de jubilació de funcionaris pertanyents al Règim de Classes Passives de l'Estat.
Tipo de Procedimiento Prestacions
Materia Classes Passives
ObjetoReconeixement de pensions de jubilació als funcionaris que aconsegueixin l'edat de jubilació forçosa, als quals sol·licitin la jubilació amb caràcter voluntari i als quals resultin incapacitats de forma permanent per a l'exercici de les funcions pròpies del seu Cos o Escala, una vegada que hagin estat jubilats pel corresponent òrgan de personal. Reconeixement de pensions de jubilació a les persones que han perdut la condició de funcionari segons el que es disposa en la Disposició addicional desena del Text Refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat.
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma Inicio Interessat i Ofici
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoCom a pas previ al reconeixement del dret a pensió és necessari que el funcionari hagi estat jubilat per l'òrgan competent, en un procediment específic per a cada tipus de jubilació.
Formularios
Plazo de Resolución3 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs de reposició potestatiu previ al recurs contenciós-administratiu, a interposar en el termini d'1 mes, davant la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació
Para más Información