Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recurs de reposició previ al recurs contenciós-administratiu

Código SIA1814057
DenominaciónRecurs de reposició previ al recurs contenciós-administratiu
Tipo de ProcedimientoRevisió d'actes administratius i recursos
MateriaClasses Passives
ObjetoResolució dels recursos de reposició previs a la via contenciosa-administrativa, interposats contra les Resolucions de la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social en matèria de Classes Passives
Órgano ResponsableDirecció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Normativas
Forma InicioInteressat
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de PACAP
Documentación
  • --
Fases del ProcedimientoL'interessat ha de presentar el recurs amb la documentacción acreditativa de la pretensió formulada en els registres corresponents.
Formularios
Plazo de Resolución1 Mes/mesos
Órganos de Resolución
  • Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seva notificació
Para más Información