Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Direcció general de Costos de Personal

OrganigramaSecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Dirección General de Presupuestos Dirección General de Fondos Europeos Dirección General de Costes de Personal Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas

Director General Juan José Herrera Campa

Adreça

Avinguda del General Perón, 38 (Edifici Master's II)-28020 Madrid

Telèfon d'informació gratuït de Classes Passives: 900 50 30 55

 

Funcions

La Direcció general de Costos de Personal tindrà al seu càrrec les funcions, entre unes altres, de la proposta normativa i la gestió del sistema de classes passives de l'Estat. A aquest efecte, li correspon especialment:

 

  • El reconeixement, gestió i proposta dels pagaments de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat, de les previstes en la legislació especial derivada de la guerra civil, i d'aquelles altres prestacions, indemnitzacions, ajudes i bestretes la competència de les quals tingui atribuïda, així com les funcions d'informació i atenció al públic.
  • L'anàlisi, programació, quantificació, i seguiment dels crèdits continguts en la Secció 07 del Pressupost de Despeses de l'Estat, així com d'aquells altres que tingui assignats en matèria de prestacions socials.
  • L'estudi, informe i, si escau, proposta de les normes pressupostàries que regulen les despeses de personal, així com els sistemes de pensions qualificats com a públics, a l'efecte de la seva coherència i compatibilitat i la proposta de la normativa que regula el sistema de classes passives i pensions especials.
  • La tramitació, proposta i, si escau, resolució de les reclamacions i recursos interposats contra aquells actes que en matèria de pensions, ajudes o indemnitzacions, siguin de la seva competència, així com la tramitació i proposta de resolució de les reclamacions i recursos interposats contra les resolucions de la Comissió Interministerial de Retribucions i contra les resolucions del Director General sobre l'adequació a la normativa vigent de les retribucions anuals del personal directiu en el sector públic estatal.

 

La Direcció general exerceix aquestes funcions a través de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives i La Sotsdirecció General d'Ordenació Normativa i Recursos.