Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensions per tipus de pensió i any

En cada anualitat s'inclou informació sobre els diferents tipus de pensions i prestacions de Classes Passives, desagregada per trimestres.

Les variables que es consideren són el nombre i import de pensions abonat i les altes i baixes produïdes en nòmina en cadascun dels períodes presos en consideració.