Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Requisits econòmics

Per tenir dret a les bestretes, els recursos econòmics de la unitat familiar en la qual s'integra el menor no han de superar el límit d'ingressos resultant de multiplicar la quantia anual de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), vigent en el moment de la sol licitud de la bestreta, pel coeficient que correspongui segons el nombre de fills menors que integrin la unitat familiar.

Aquest coeficient ha de ser d'1,5 si només hi ha un fill, i s'ha d'incrementar 0,25 per cada fill, de la manera següent:

1 fill: 1,5 x IPREM (vigent en el moment de la sol licitud de la bestreta)

2 fills: 1,75 x IPREM

3 fills: 2 x IPREM

4 fills: 2,25 x IPREM

5 i així successivament

Durant el 2023 el valor anual de l'IPREM és:

  • desde 1-1-2023: 7.200,00 euros

Es computen com a rendes i ingressos de la unitat familiar:

  • Els rendiments de treball de tots els membres de la unitat familiar; és a dir, les retribucions dineràries o en espècie derivades del treball, les prestacions reconegudes pels règims de previsió social –tant si es financien amb càrrec a recursos públics o privats- i els altres rendiments qualificats com del treball per la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Els rendiments del capital, en diners o en espècie, que provinguin de béns o drets la titularitat dels quals correspongui a algun dels membres de la unitat familiar i no estiguin destinats a l'exercici d'activitats econòmiques.
  • Els rendiments derivats d'activitats econòmiques, computats com preveu la Llei de l'IRPF.
  • El saldo net dels guanys i les pèrdues patrimonials dels membres de la unitat familiar.

Per al còmput anual dels ingressos de la unitat familiar s'han de tenir en compte els ingressos de què disposi o preveu que disposi en l'any natural que sol licita la bestreta, sempre per l'import íntegre.

El límit de recursos econòmics s'acredita mitjançant la declaració de rendes de la unitat familiar que faci el sol licitant, sens perjudici de les comprovacions que en faci l'òrgan competent.

A l'efecte d'aquestes bestretes, s'entén per unitat familiar exclusivament la formada pel pare o la mare i els fills menors d'edat, titulars d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat, que estiguin al seu càrrec, i la formada pels menors i la persona física, diferent dels pares, que els tingui al seu càrrec pel fet de tenir-ne atribuïda la guarda i custòdia.