Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Característiques dels avançaments

Sol·licitud:

El reconeixement de la bestreta s'iniciarà amb la sol·licitud formulada pel membre de la Unitat familiar que tingui la guarda i custòdia del menor beneficiari de la bestreta.

Si es tractés d'un major amb discapacitat però no incapacitat judicialment, ell mateix podrà fer la sol·licitud.

 

Quantia:

100 € mensuals per cada beneficiari tret que la resolució judicial fixi una quantitat mensual inferior; en aquest cas s'ha d’abonar l'import fixat per la resolució judicial.

 

Termini màxim de percepció:

18 mesos, ja sigui de manera contínua o discontínua.

 

Efectes econòmics:

primer dia del mes següent a la sol licitud.

 

Perceptor de la bestreta:

la bestreta ho percep qui tingui la guarda i custòdia del menor (generalment serà el pare o la mare), tret que es tractés d'un major amb discapacitat però no incapacitat judicialment, en aquest cas ho percebrà el mateix.

 

Incompatibilitats:

la percepció de l’avançament és incompatible amb la d'altres prestacions o ajuts de la mateixa naturalesa i finalitat reconegudes per les diferents administracions públiques. El titular de la guarda i custòdia del menor beneficiari ha d'optar per una d’aquestes.

 

Obligacions del perceptor de l’avançament:

  • Comunicar, en un termini de 30 dies, totes les circumstàncies que puguin tenir incidència en la conservació del dret a l’avançament o en la seva quantia.
  • Així mateix s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que es determinin per verificar les condicions per les quals es va reconèixer l’avançament.

  

Extinció de l’avançament:

  • Compliment de la majoria d'edat del beneficiari.
  • Percepció de les 18 mensualitats.
  • Compliment voluntari o forçós del pagament d'aliments per la persona obligada a això.
  • Defunció del beneficiari o de la persona obligada al pagament.
  • Superació del límit de recursos econòmics per l'alteració dels ingressos de la unitat familiar.
  • Resolució judicial que ho determini així.

  

Reintegrament de la bestreta:

les bestretes percebudes indegudament hauran de ser reintegrats per qui els hagi percebut, segons el procediment establert en el Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. La Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social efectuarà la liquidació de la quantitat percebuda indegudament a reintegrar, comunicant la quantia de la mateixa i iniciant, amb la notificació, el període voluntari de recaptació.

L'Estat s’ha de subrogar de ple dret, fins a l'import total dels avançaments satisfets a la persona interessada, en els drets que l’assisteixen davant de la persona obligada al pagament d'aliments.

Aquesta subrogació transforma la naturalesa de l'obligació, que passa a ser de naturalesa pública, i la seva cobrança per part de l'Estat s'ha d’efectuar en la forma prevista en la Llei general pressupostària. Per això, cal informar la persona obligada de l'existència de resolució que reconegui l’avançament i, posteriorment, s’ha de practicar i notificar liquidació de les quantitats que deu a l'Estat, que ha d'ingressar al Tresor Públic i, en cas que no n’hi hagi, han de ser exigides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària en període executiu, mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.