Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Beneficiaris

Els beneficiaris dels avançaments del Fons són:

  • Els menors d’edat (i majors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %) espanyols o nacionals d’un estat membre de la Unió Europea residents a Espanya, titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i impagat.
  • Els menors d’edat estrangers no nacionals de la Unió Europea que siguin titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i impagat i que compleixin els requisits següents:
    • Residir legalment a Espanya durant, com a mínim, cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de sol licitud de l’avançament. Per als menors de cinc anys aquests períodes de residència s’han d’exigir a qui n’exerceixi la guarda i custòdia. No obstant això, si el titular de la guarda i custòdia fos espanyol n’hi ha prou que el menor resideixi legalment a Espanya quan se sol liciti l’avançament, sense necessitat d’acreditar cap període previ de residència.
    • Ser nacionals d’un altre Estat que, d’acord amb el que disposin els tractats, els acords o els convenis internacionals, o en virtut de reciprocitat tàcita o expressa, reconegui avançaments anàlegs als espanyols al seu territori.