Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Mutilats excombatents

  • Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana (B.O.E. 10/7/1980)

1.- Causants

Els espanyols excombatents de la zona republicana que, mentre formaven part de manera permanent o circumstancial dels exèrcits i de les forces d'ordre públic de la República, hagin sofert lesions corporals que afectin de manera permanent la seva integritat física o psíquica, o pateixin inutilització del mateix caràcter ocasionat per malalties produïdes o agreujades en la prestació d'un servei durant el període comprès entre el 18 de juliol del 1936 i l'1 d'abril del 1939, o originades durant la captivitat patida com a conseqüència directa d'accions de guerra en aquest període.

Els excombatents mutilats es classifiquen en:

  • Mutilats de guerra
  • Mutilats en acte de servei
  • Inutilitzats per raó de servei

Al seu torn, els mutilats de guerra i en acte de servei, segons la gravetat de la lesió, es classifiquen en absoluts (més de 100 punts), permanents (entre 45 i 100 punts) i útils (entre 15 i 44 punts).

Els mutilats absoluts i els permanents tenen dret a percebre una retribució bàsica -per la seva condició d'excombatents- i una pensió de mutilació -per la mutilació patida-; a més, causen pensions en favor dels seus familiars. No obstant això, als mutilats útils només se'ls reconeix el dret a pensió de mutilació i als altres inutilitzats per raó del servei el benefici a percebre la retribució bàsica, si bé aquests últims també causen pensions familiars.

2.- Beneficiaris

  • Els causants.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho, huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante o padres de quienes padezcan lesiones valoradas en, al menos, 45 puntos, siempre que cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la legislación general de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

3.- Import de les pensions

La quantia de les pensions és diferent depenent que la persona causant tingui la consideració de professional o no de les forces i els instituts armats.

3.1 Si el causant era professional.

A. En favor de causants:

i) Retribució bàsica: és el 100 % del sou de l'ocupació i triennis reconeguts d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 6/1978, de 6 de març, o en el títol I de la Llei 37/1984, de 22 d'octubre.

ii) Pensió de mutilació: es calcula aplicant el percentatge que correspongui, segons la valoració de les lesions, sobre el 100 % del sou de l'ocupació reconeguda.

B. En favor de familiars:

Les pensions en favor de familiars -de viduïtat, orfandat i en favor de pares- es calculen segons la legislació general de classes passives vigent a 31 de desembre del 1984, i es pren com a base reguladora la retribució bàsica.

No obstant això, l'import de les pensions de viduïtat no pot ser inferior a l'establert com a quantia mínima en el Sistema de la Seguretat Social per a les pensions de viduïtat de majors de 65 anys, que l'any 2023 és de 783,10 €/mes.

3.2 Si el causant no era professional

A. En favor de causants:

i) Retribució bàsica: es fixa, per a cada anualitat, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat respectives. L'any 2023  l'import de la retribució bàsica és de 14.770,06 € en còmput anual (12 mensualitats) o de 1.230,84 € en còmput mensual.

ii)Pensió de mutilació: es calcula aplicant el percentatge que correspongui, segons la valoració de les lesions, sobre una base fixada a les lleis de pressupostos generals de l'Estat. Per a l'any 2023, la base és de5.476,53 € en còmput anual (12 mensualitats), i els imports de les pensions de mutilació per als mutilats de guerra, segons la puntuació derivada de les lesions, són els següents:

Puntuación Importe
Mutilación de 15 a 25 puntos (10%): 49,51 €/mes
Mutilación de 26 a 44 puntos (25%): 99,03 €/mes
Mutilación de 45 a 65 puntos (20%): 123,78 €/mes
Mutilación de 66 a 74 puntos (30%) : 148,54 €/mes
Mutilación de 75 a 100 puntos (40%): 198,06 €/mes
Mutilación de más de 100 puntos (100%): 495,17 €/mes

Els valors de les pensions de mutilació dels mutilats en acte de servei, segons la puntuació derivada de les lesions, corresponen al 90% dels imports esmentats per als mutilats de guerra.

B. En favor de familiares:

Des de l'1-1-1996 les lleis de pressupostos generals de l'Estat estableixen com a import d'aquestes pensions el mateix que la pensió mínima de viduïtat de Seguretat Social per a titulars majors de 65 anys, que per a l'any 2023 és de 783,10 €/mes.

Des de l'1-1-2008, les pensions de orfenesa d'orfes no incapacitats (sense actualitzar des de l'any 1981) es revaloren en el mateix percentatge que la resta de les pensions públiques, la quantia de les quals està fixada per al 2023 en 183,83 €/ mes.