Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Mutilats civils

 • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria (B.O.E. 7/4/1976)
 • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra (B.O.E. 3/4/1982)

1.-Causants

La ciutadania espanyola de qualsevol sexe i edat en què concorrin les circumstàncies següents:

 • Haver sofert ferides com a conseqüència directa o indirecta d'accions bèl liques desenvolupades en el territori nacional entre el 18 de juliol del 1936 i l'1 d'abril del 1939.
 • Patir, com a resultat d'aquestes ferides, una disminució de les facultats físiques o psíquiques en un grau mínim del 26 % -segons la taula de valoració de lesions establerta en el Decret 670/1976, de 5 de març.
 • No pertànyer al Cos de Cavallers Mutilats de Guerra per la Pàtria.

Per causar els drets regulats a la Llei 6/1982 -retribució bàsica i pensions en favor de familiars- s'exigeix que les lesions dels mutilats acollits al Decret 670/1976 arribin a un grau d'incapacitat, com a mínim, de 45 punts -segons el quadre de lesions i malalties vigent per a l'aplicació de la Llei 35/1980, de 26 de juny.

2.- Beneficiaris

 • Del Decret 670/1976: només els causants
 • De la Ley 6/1982: los propios causantes y sus cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y, en su defecto, los huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

3.- Import de les pensions

DECRET 670/1976

 • Pensió de mutilació: És el resultat d'aplicar a una base reguladora, fixada anualment en les lleis de pressupostos generals de l'Estat, el percentatge corresponent al grau d'incapacitat reconegut.

L'any 2023 l'import de la base reguladora és de 7.199,33€ € en còmput anual (12 mensualitats) o de 593,27€ en còmput mensual, i resulten els següents imports de les pensions de mutilació, segons el grau d'incapacitat que tinguin reconeguts:

primer gradosegundo gradotercer gradocuarto grado
148,32 €/mes 296,64 €/mes 444,95 €/mes 593,27 €/mes

LLEI 6/1982.

Causants:

 • Pensió de mutilació: Serà l'establerta en el Decret 670/1976 i es correspon amb els imports consignats en el quadre anterior.
 • Retribució bàsica: Des de l'1-1-1991 els causants tenen dret al 100 % de la retribució bàsica, que es fixa anualment en les lleis de pressupostos generals de l'Estat i que per a l'any 2023 és de 11.217,90€ en còmput anual (12 mensualitats) o de 861,59 € en còmput mensual.

En favor de familiars:

 • Des de l'1-1-1996 les lleis de pressupostos generals de l'Estat estableixen com import d'aquestes pensions el mateix que la pensió mínima de viduïtat de Seguretat Social per a titulars majors de 65 anys, que per a l'any 2023 està fixada en 783,10 €/mes.