Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Forces i instituts armats de la República

  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República (B.O.E. 1/11/1984)

I. Militars professionals de les forces i instituts armats de la República.

Causants

Els membres de les forces i instituts armats que, com a funcionaris de caràcter militar, van prestar serveis a la II República durant la Guerra Civil (1936-1939).

Beneficiaris

  • Els causants.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

Import de la pensió

La quantia de les pensions és la que correspongui, d'acord amb l'ocupació i el temps dels serveis reconeguts a la persona causant, en aplicació de la normativa de classes passives vigent a 31 de desembre de 1984 per al personal militar.

II. Excombatents no professionals de les forces i instituts armats de la República

Causants

Els qui hagin prestat servei a la República durant la Guerra Civil (1936-1939) en les forces armades, i hagin obtingut una ocupació o grau militar de, com a mínim, suboficial, així com els qui hagin estat membres de les forces d'ordre públic o del cos de carrabiners, durant el període temporal indicat. Tot això sempre que no tinguessin la consideració de funcionaris (professionals) de caràcter militar abans de l'1 d'abril del 1939.

Beneficiaris

  • Els causants.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso

Import de les pensions

1. En favor de les persones causants:

La quantia de la pensió és l'equivalent al 100 % de la pensió, sense còmput de triennis, que correspongui -a ocupacions de militars anàlegs- al personal considerat professional a l'efecte de la Llei 37/1984.

L'import de les pensions en favor de causants no podrà ser inferior a l'establert com de quantia mínima en el Sistema de la Seguretat Social per a les pensions de jubilació, amb cònjuge a càrrec, de majors de 65 anys; quantia que pel 2023està fixada en 966,20 €/mes.

2. En favor de familiars:

La quantia de les pensions de viduïtat i d'orfandat és el 50 % o el 20 %, respectivament, de la que hauria correspost a la persona causant.

L'import de les pensions de viduïtat no podrà ser inferior a l'establert com de quantia mínima en el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de viduïtat de majors de 65 anys; quantia que per al 2023 està fixada en 783,10 €/mes.

Si no hi ha pensió de viduïtat, la pensió d'orfandat s'incrementa en l'import de la pensió de viduïtat.