Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Familiars de morts

  • Llei 5/1979, de 18 de setembre, sobre reconeixement de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència social en favor de familiars de morts com a conseqüència de la Guerra Civil (BOE 28/9/1979)

1.- Causants

Les persones mortes, declarades mortes o desaparegudes durant la Guerra Civil, o després de la Guerra Civil, sempre que es pugui establir una relació de causalitat personal i directa entre la Guerra Civil i la defunció de la persona causant, així com les persones que haguessin causat pensió per defunció amb motiu d'esdeveniments bèl lics anteriors al 1936.

2.- Beneficiaris

El cònjuge vidu i, en defecte d'això, els orfes menors de 21 anys o majors d'aquesta edat, incapacitats per a tot treball des d'abans de complir-la o de la defunció del causant, i els pares del causant mort, sempre que reuneixin les condicions requerides per la legislació general sobre Classes Passives aplicable en cada cas.

3.-Import de les pensions

A) Si la persona causant era professional de les forces armades i d'ordre públic

Les pensions de viduïtat, d'orfandat a fills incapacitats i en favor de pares són el 200 % de la base reguladora que correspondria a la persona causant, atenent a la graduació i als anys de servei que tingués acreditats en el moment de la seva defunció.

La pensió d'orfandat en favor de persones majors no incapacitades és el 100 % de la base reguladora descrita en l'apartat anterior.

B) Si la persona causant no era professional de les forces armades i d'ordre públic:

Des de l'1 de gener del 1996 les lleis de pressupostos generals de l'Estat estableixen com a import d'aquestes pensions el mateix que la pensió mínima de viduïtat de Seguretat Social per a titulars de més de 65 anys. L'any 2023és de 783,10 €/mes.

Des de 1-1-2008, les pensions d'orfandat d'orfes no incapacitats (sense actualitzar des de l'any 1981) es revaloritzen en el mateix percentatge que la resta de les pensions públiques. El 2023, la quantia està fixada en 183,83 €/mes.