Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Tipus de jubilació o retir

La jubilació dels funcionaris podrà ser:

  • Forçosa, en complir l'edat legalment establerta
  • Per la declaració d'incapacitat/inutilitat permanent per a l'exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala
  • Voluntària, a sol·licitud del funcionari

JUBILACIÓ O RETIR FORÇÓS PER EDAT

La jubilació forçosa dels funcionaris públics es declara d'ofici en complir 65 anys, amb les excepcions següents:

  • Funcionaris dels cossos docents universitaris: als 70 anys, amb la possibilitat de jubilar-se en finalitzar el curs acadèmic en què hagin assolit aquesta edat.
  • Magistrats, Jutges, Fiscals i Lletrats de l'Administració de Justícia es jubilen forçosament als 70 anys.
  • Registradors de la Propietat ingressats abans d'1-1-2015: als 70 anys.

Els funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat i de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades o que en depenguin podran optar per prorrogar la seva permanència en el servei actiu fins que compleixin, com a màxim, els setanta anys, d'acord amb el procediment actiu següent:

  • S'inicia a partir de la sol•licitud de la persona interessada mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan de jubilació, del qual ha de donar compte a la prefectura de personal del centre on està destinat, i que s'ha de presentar, com a mínim, dos mesos abans de complir l'edat de jubilació forçosa. Aquesta sol•licitud comporta, automàticament, la no-iniciació del procediment de jubilació forçosa, o la seva suspensió si ja s'ha iniciat.
  • L'òrgan competent dictarà resolució motivada en el termini d'un mes des de la data de la sol·licitud, que només podrà ser negativa quan l'interessat no compleixi el requisit d'edat o quan hagués presentat la sol·licitud fora de termini de dos mesos, indicat anteriorment.
  • Si abans de 15 dies de la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa no ha recaigut resolució expressa, s'entén que s'ha estimat la sol•licitud de la persona interessada (silenci administratiu en positiu).

El funcionari pot posar fi a la prolongació de la permanència en el servei actiu, comunicant a l'òrgan competent la data prevista per ell per a la seva jubilació forçosa per edat, amb una antelació mínima de tres mesos a aquesta data.

La pròrroga de la permanència en el servei actiu no es pot aplicar als funcionaris dels cossos i escales que tinguin normes de jubilació específiques.

JUBILACIÓ O RETIR PER INCAPACITAT/INUTILITAT PERMANENT PER Al SERVEI

Es declara, d'ofici a instància de part, quan la persona interessada estigui afectada per una "lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per exercir les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera" (article 28.2.c del text refós de la Llei de classes passives).

La pensió de jubilació o retir per incapacitat/inutilitat permanent per al servei es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació o retir per edat, amb la particularitat que quan aquella es produeix estant el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins a aquest moment, els anys complets que restin al funcionari per complir l'edat de jubilació o retir, entenent-se aquests com prestats en el Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria en què figuri adscrit al moment en què es produeixi el cessament per jubilació o retir.

No obstant això a partir d'1 de gener de 2009, quan al moment de produir-se el fet causant, l'interessat acredit i menys de vint anys de serveis i la incapacitat no li inhabiliti per a tota professió o ofici, la quantia de la pensió ordinària de jubilació, calculada segons s'indica en el paràgraf anterior es reduiran en un 5% per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per els qui acreditin 15 o menys anys de Serveis. Si, després del reconeixement de la pensió i abans de complir l'edat de jubilació, es produeix un agreujament de la malaltia o de les lesions de la persona interessada de manera que l'inhabilitin per exercir qualsevol professió o ofici, pot sol•licitar l'increment de la quantitat de la pensió fins al 100 per 100 de la que li hauria correspost.

JUBILACIÓ O RETIR VOLUNTARI

Els funcionaris públics inclosos en el Règim de Classes Passives poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l'Estat.

Si per completar els trenta anys exigibles, cal computar cotitzacions a altres règims de protecció social per aplicació de les normes sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social (Reial decret 691/1991, de 12 d'abril), es requerirà, quan la jubilació sigui posterior a 1 de gener de 2011, que els últims cinc anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació estiguin coberts en el Règim de Classes Passives de l'Estat. Aquest requisit no és aplicable als funcionaris de l'Administració de l'Estat en servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiars i excedència per raó de violència de gènere que, com a conseqüència de la superació dels processos d'accés i promoció que regula la normativa general de la funció pública, canviïn de règim de protecció social.

Aquesta regla serà així mateix d'aplicació quan per completar els trenta anys de serveis exigits haguessin de computar-se períodes de segur/segur, residència o assimilats coberts fora d'Espanya, derivats de l'aplicació de convenis bilaterals o de reglaments comunitaris de coordinació dels sistemes de seguretat social, tret que els referits períodes corresponguin a activitats que d'haver-se desenvolupat a Espanya haguessin donat lloc a la inclusió obligatòria de l'interessat en el Règim de Classes Passives.

El personal de les Corts Generals pot jubilar-se voluntàriament quan compleixi 60 anys d'edat o tingui reconeguts 35 anys de serveis efectius a l'Estat.

El procediment s'iniciarà pel funcionari interessat, mitjançant escrit en el qual haurà d'indicar necessàriament la data en la qual desitja jubilar-se o retirar-se i haurà de presentar davant l'òrgan de jubilació o retir, almenys, tres mesos abans de la data de jubilació o retir sol·licitada.

A més de la jubilació voluntària prevista per a tots els funcionaris del Règim de Classes Passives ( 60 anys d'edat i 30 anys de serveis a l'Estat), els funcionaris dels Cossos Docents Universitaris i els Magistrats, Jutges, Fiscals i Lletrats de l'Administració de Justícia,, que tenen fixada l'edat de jubilació forçosa en 70 anys d'edat, poden accedir a la jubilació des que compleixin els 65 anys d'edat i acreditin 15 anys de serveis efectius a l'Estat. En el cas dels Magistrats, Jutges, Fiscals i Lletrats de l'Administració de Justícia, aquest tipus de jubilació voluntària hauran de sol·licitar-la amb sis mesos d'antelació a la data de jubilació.