Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Normes generals i supòsits especials

Normes generals

a) Fet Causant

És la jubilació o retir del funcionari i pot produir-se per diferents motius:

 

 

b) Període de carència

Per causar dret a pensió ordinària de jubilació o retir és requisit indispensable haver completat un període mínim de 15 anys de serveis efectius a l'Estat.

c) Càlcul de Pensió

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant en haver-hi regulador que correspongui, segons el Cos o categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat.

Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de Classes Passives): es fixen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada grup, subgrup (EBEP Reial decret Legislatiu 5/2015) de classificació en què s'enquadren els diferents Cossos, Escales, places o ocupacions de funcionaris.

Pel 2023 són els següents:

Grupo / Subgrupo EBEP

Haber regulador

(euros /año)

A148.086,76
A2

37.845,48

B33.139,86
C129.065,98
C222.996,00
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones profesionales (EBEP)19.605,93
 • A la base o haver-hi regulador que correspongui s'aplicarà el percentatge que procedeixi d'acord amb la següent escala:

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

11,241322,102563,46
22,551424,452667,11
33,881526,922770,77
45,311630,572874,42
56,831734,232978,08
68,431837,883081,73
710,111941,543185,38
811,882045,193289,04
913,732148,843392,69
1015,672252,523496,35
1117,712356,1535 ó más100
1219,862459,81

Calculi l'import de la seva teòrica pensió:

SIMULA. Càlcul simulat de pensions

Suposats especials

 

a) Prestació de serveis en dos o més Cossos

Quan s'han prestat serveis en dos o més Cossos o categories amb diferent haver-hi regulador, per calcular la pensió de jubilació o retir es pren en consideració tot l'historial administratiu del funcionari, des del seu ingrés en el primer i successius Cossos fins al seu cessament en el servei actiu. A tals efectes s'aplica la següent fórmula:

          P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …

Sent:

P la quantia anual de la pensió de jubilació o retir

R1, R2, R3 ... els havers reguladors corresponents al primer i als successius Cossos i Escales en què hagués prestat serveis

C1, C2, C3 ... els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei efectiu transcorregut des de l'accés al primer Cos, Escala... fins al moment de la jubilació o retir, d'acord amb la taula de percentatges anterior.

Per determinar el percentatge aplicable, les fraccions de temps superiors a l'any es computaran com a temps corresponent als serveis prestats a continuació fins a arribar als serveis últimament prestats que l'excés de temps resultant no es computarà.

 

b) Pensions en el supòsit de la prolongació en el servei actiu

De conformitat amb la modificació introduïda, per la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, en la disposició addicional dissetena del Text Refós de Llei de Classes Passives de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, a les pensions de jubilació del Règim de Classes Passives de l'Estat que es causin a partir d'1 de gener de 2022, els serà aplicable l'establert a l'apartat 2 de l'article 210 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 • Amb caràcter general, s'aplicarà a les jubilacions que es declarin a una edat superior a l'edat de jubilació forçosa que correspongui al Cos de pertinença del funcionari, sempre que en complir aquesta edat es reuneixi el període mínim de manca de 15 anys.
 • En el cas de Jutges, Magistrats, Advocats Fiscals, Fiscals, Lletrats de l'Administració de Justícia, docents universitaris i Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, que causin pensió a partir d'1 de gener de 2015, se'ls exigirà que al moment de la jubilació expliquin, almenys, amb seixanta-cinc anys d'edat complerts, així com als Magistrats i Fiscals del Tribunal Suprem que en la indicada data estiguessin prestant serveis com a emèrits.
Es reconeixerà a l'interessat un complement econòmic, per cada any complet de serveis efectius a l'Estat que transcorri des que va reunir els requisits per accedir a aquesta pensió, que s'abonarà d'alguna de les següents maneres, a elecció de l'interessat:

a)  Un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió.  Si la quantia de la pensió amb l'increment superés el límit màxim de percepció de pensions públiques (3.058,81 euros/mes per a l'any 2023) es podrà rebre una quantia addicional que sumada a la pensió no podrà ser superior en haver-hi regulador del Grup/Subgrup A1 (3.434,77 euros/mes per a l'any 2023).

3.434,77 euros – 3.058,81  euros = 375,96 euros/mes.

La percepció d'aquest complement és incompatible amb la realització de qualsevol treball per compte propi del pensionista, que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol règim públic de Seguretat Social

b)  Una quantitat a un tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió, la quantia de la qual vindrà determinada en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, sent la fórmula de càlcul la següent:

           1.º Si ha cotitzat menys de 44 anys i 6 mesos:

PU 800.png

2.º Si ha cotitzat, almenys, 44 anys i 6 mesos la xifra anterior s'augmenta en un 10%:

PU 800.png

c)  Una combinació de les solucions anteriors en els termes desenvolupats reglamentàriament, conforme al Reial decret 371/2023, de 16 de maig (BOE 117, de 17/05/2023).

Per poder optar per aquesta modalitat és necessari que:

    1) El fet causant de la pensió s'hagi produït a partir del 19 de maig de 2023 (inclusivament).

    2) Hagin transcorregut almenys dos anys des de la data en què l'interessat va complir l'edat de jubilació forçosa.

Complertes aquestes condicions, si la persona interessada opta per aquesta modalitat, el complement es calcularà prenent els anys complets de serveis a l'Estat que s'acreditin, si bé les regles de càlcul són diferents en funció de si entre la data de jubilació forçosa i el fet causant de la pensió haguessin transcorregut deu anys o més de 10 anys:

    • Si entre la jubilació forçosa i el fet causant de la pensió haguessin transcorregut entre 2 i 10 anys, s'aplica un 4% addicional per cada any de la meitat d'aquest període, i una quantitat a un tant alçat per la resta.

    • Si entre la jubilació forçosa i el fet causant de la pensió haguessin transcorregut 11 anys o més, s'aplica una quantitat a un tant alçat per 5 anys d'aquest període, i un 4% addicional per cadascun dels anys restants. 

L'elecció es durà a terme per una sola vegada al moment en què s'adquireix el dret a percebre el complement econòmic, no podent ser modificada amb posterioritat. De no exercitar-se aquesta facultat, s'aplicarà el complement contemplat en la lletra a).

El percentatge d'increment obtingut en cap cas té incidència en el càlcul de pensions en favor de familiars.

c) Còmput de serveis en les pensions de jubilació o retir per incapacitat o inutilitat

La pensió de jubilació o retir per incapacitat/inutilitat permanent per al servei es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació o retir per edat, amb la particularitat que quan aquella es produeix estant el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins a aquest moment, els anys complets que restin al funcionari per complir l'edat de jubilació, entenent-se aquests com prestats en el Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria en què figuri adscrit al moment en què es produeixi el cessament per jubilació.

No obstant això, a partir d'1 de gener de 2009, quan al moment de produir-se el fet causant, l'interessat acrediti menys de vint anys de serveis i la incapacitat o inutilitat no li inhabiliti per a tota professió o ofici, la quantia de la pensió ordinària de jubilació o retir es reduirà en un 5% per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per els qui acreditin 15 o menys anys de serveis. Si amb posterioritat al reconeixement de la pensió i abans del compliment de l'edat de jubilació o retir es produís un agreujament de la malaltia o lesions de l'interessat de manera que li inhabilitessin per a l'acompliment de tota professió o ofici, es podrà incrementar la quantia de la pensió fins al 100 per 100 de la qual li hagués correspost.

 •   

d) Canvi de Cos a un altre d'índex de proporcionalitat diferent abans d'1 de gener de 1985 -DT1 de el text refós de la Llei de Classes Passives-

La Disposició Transitòria Primera del Text Refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat estableix que el personal funcionari, civil i militar, de l'Administració de l'Estat, ingressat amb anterioritat a 1 de gener de 1985, i que abans d'aquesta data hagués passat d'un cos, escala, plaça o ocupació, que tingués assignat determinat índex de proporcionalitat, a prestar serveis en un altre d'índex de proporcionalitat superior, tindrà dret al fet que se li computin, a l'efecte del càlcul de la seva pensió, fins a un màxim de deu anys dels quals efectivament hagi servit en el cos, escala, plaça o ocupació del menor dels índexs de proporcionalitat, com si haguessin estat prestats en el major.

D'aquest còmput especial de serveis queden exceptuades les pensions causades per la jubilació o retir voluntari del funcionari.

 

e) Servei militar obligatori i Prestació Social Substitutòria

A l'efecte de drets passius, el servei militar obligatori i la prestació social equivalent –avui suprimits- únicament es tenen en compte, per a la determinació de les pensions dels funcionaris, quan s'haguessin complert després del seu ingrés en la Funció Pública.

En el cas que s'haguessin prestat abans d'adquirir la condició de funcionari, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori.

 

f) Còmput recíproc de cotitzacions entre règims de Seguretat Social

El Reial decret 691/1991, de 12 d'abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social, permet, a sol·licitud de l'interessat, totalitzar els períodes de cotització successius o alternatius que s'acreditin en el Règim de Classes Passives de l'Estat i en els règims del Sistema de la Seguretat Social, tant per a l'adquisició del dret a pensió com per determinar el percentatge aplicable per al càlcul de la mateixa.

La pensió és reconeguda per l'Òrgan o Entitat Gestora del règim al que hagués efectuat les últimes cotitzacions, aplicant les seves pròpies normes però tenint en compte la totalización de períodes, tret que en aquest règim no complís les condicions exigides per obtenir dret a pensió, en aquest cas resoldrà l'altre règim.

Quan correspongui el reconeixement de la pensió al Règim de Classes Passives, els períodes de cotització que es totalitzin, acreditats en un altre règim, s'entendran com prestats en el grup o categoria que resulti d'aplicar la següent taula d'equivalències:

Seguridad Social Régimen de Clases Pasivas
1 (grupo 1 + Autónomos licenciados e ingenieros)A1
2 (grupo 2 + Autónomos Ingen. Técnicos y peritos)A2
3 (grupos 3, 4, 5, 8 y Autónomos en general)C1
4 (grupo 7 y 9)C2
5 (grupos 6, 10, 11, 12 y empleadas de hogar)E / Agrupaciones profesionales

A l'efecte d'incorporar els anys de cotització en el Règim de Classes Passives a les pensions de Seguretat Social, en aplicació del còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social (Reial decret 691/1991, de 12 d'abril) l'interessat haurà de sol·licitar la certificació de serveis prestats a l'Estat que es realitzarà en l'imprès Model CS expedit pel departament ministerial o Comunitat Autònoma on es trobava per última vegada destinat el funcionari.

 

g) Sacerdots i Religiosos secularizados

El Reial decret 432/2000, de 31 de març, regula el còmput en el Règim de Classes Passives de l'Estat dels períodes reconeguts com cotitzats a la Seguretat Social, en favor dels sacerdots, religiosos o religioses de l'Església Catòlica, així com dels membres laics d'algun dels instituts seculars de l'Església Catòlica que figurin inscrits en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, que, en la data d'1 de gener de 1997, estigués secularizado, hagués cessat en la professió religiosa o com a membre d'aquests instituts seculars.

El citat Reial decret permet totalitzar tals períodes, a sol·licitud dels interessats i sempre que no se superposin amb els anys de serveis que s'acreditin en el Règim de Classes Passives de l'Estat, tant per causar el dret a pensió en aquest règim de protecció social com per millorar l'import de la mateixa, sense que en cap cas els anys resultants de l'expressada totalización puguin superar el nombre de trenta-cinc.

Els aspectes més rellevants a tenir en compte són els següents:

 

 1. La sol·licitud de l'interessat haurà d'acompanyar una certificació en la qual s'especifiquin els períodes assimilats a cotitzats reconeguts i, si escau, els de cotització efectiva, emesa per l'Adreça Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social del lloc de residència de l'interessat o, de residir a l'estranger, per la corresponent a la localitat on va exercir el ministeri sacerdotal o professió religiosa al moment de la seva secularització, o com a membre laic d'un institut secular de l'Església Catòlica, al moment del seu cessament.
 2. Per al càlcul de la pensió, els períodes d'exercici del ministeri sacerdotal o professió religiosa, que la Tresoreria General de la Seguretat Social reconegui com assimilats a cotitzats, s'entendran com de serveis prestats a l'Estat en el subgrup C1.
 3. Els interessats estan obligats a pagar exclusivament la part de l'import total de la pensió que correspongui pels anys assimilats a cotitzats que es computin per al reconeixement del dret a pensió, o millora de la ja reconeguda. Aquesta part es calcularà aplicant, en haver-hi regulador del subgrup C1, el percentatge fixat en l'escala de l'article 31.1 del Text Refós de Llei de Classes Passives per a un nombre igual d'anys que els que computats com assimilats a cotitzats.
 4. L'import a pagar es deduirà en les successives mensualitats de pensió que es reportin, incloses les extraordinàries, sense que, en cap cas, la quantitat deduïda mensualment pugui resultar superior a la diferència existent, en la data inicial d'abonament, entre l'import de la pensió abonada (una vegada deduïts els impostos) i la que li hagués correspost sense el còmput dels anys reconeguts com cotitzats. Aquesta clàusula garanteix que mai es detraerá una quantia superior a aquella en què la seva pensió resulti millorada com a conseqüència del còmput dels anys d'exercici religiós.
 5. La quota a pagar té la consideració de despesa fiscalment deduïble, inclòs en l'article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'I.R.P.F.

 

h) Pèrdua de la condició de funcionari

El personal inclòs en l'àmbit subjectiu del Règim de Classes Passives de l'Estat -excepte aquells al fet que fa referència les lletres i) i j) de l'article 2.1 del Text Refós de Llei de Classes Passives- que perdi la condició de funcionari conservarà els drets passius que per a si o per als seus familiars pogués haver adquirit fins a aquest moment.

No obstant això, aquest personal solament causarà dret a pensió ordinària de jubilació o retir per incapacitat/inutilitat permanent quan abans d'aconseguir l'edat de jubilació o retir es trobi incapacitat per complet per a la realització de tota professió o ofici.

El reconeixement dels drets passius causats per aquest personal s'efectuarà sempre a instàncies de part, una vegada acrediti el compliment dels requisits exigits en cada cas, sense que sigui necessària la prèvia declaració de jubilació o retir. A l'efecte de tal reconeixement, solament es computaran els serveis prestats pel causant fins al moment en què s'hagués produït la pèrdua de la condició de funcionari. 

 

i) Complement per maternitat en pensions de jubilació o retir forçós o per incapacitat/inutilitat permanent per al servei causades des de l'1 de gener de 2016 fins al 3 de febrer de 2021

A partir de l'1 de gener de 2016, a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries d'una pensió de jubilació o retir forçós o per incapacitat/inutilitat permanent per al servei, se'ls reconeixerà un complement de pensió per import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió de jubilació o retir que li correspongui, un percentatge en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons la següent escala:

 • En el cas de 2 fills: 5 per 100.
 • En el cas de 3 fills: 10 per 100.
 • En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

Aquest complement per maternitat en cap cas formarà part de la pensió de jubilació o retir a l'efecte de la determinació de la base reguladora en el reconeixement de pensions en favor dels familiars.

A més:
 1. Si en la pensió a complementar es totalitzen períodes en aplicació de normativa internacional, el complement es calcularà sobre la pensió teòrica, que en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques.
 2. Si la quantia de la pensió a reconèixer és igual o superior al límit de pensió màxima solament s'abonarà el 50 per 100 del complement àdhuc en el cas que existeixi concurrència de pensions públiques.
 3. Si la pensió a reconèixer no aconsegueix la quantia de pensió mínima i la interessada sol·licita i reune els requisits a percebre el complement a mínims, se sumarà el complement per maternitat.
 4. Si hi ha concurrència de pensions públiques, amb independència del Règim en el qual es causin, s'abonarà un sol complement per maternitat d'acord amb les següents regles:
   - Si és de més d'una pensió de jubilació o retir, s'abonarà el complement de major quantia.
   - Si ho és d'una pensió de jubilació o retir i viduïtat, s'abonarà el corresponent a la pensió de jubilació o retir.

j) Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement per a la reducció de la bretxa de gènere, es reconeixerà únicament a les pensions causades a partir del 4 de febrer de 2021.

Les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que siguin beneficiàries d'una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat en el Règim de Classes Passives, tindran dret a un complement per cada fill o filla. El dret al complement econòmic per cada fill o filla es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no intervingui sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l'altre progenitor i si aquest altre és també dona, es reconeixerà a aquella que percebi pensions públiques que la seva sumeixi sigui de menor quantia.

Perquè els homes puguin tenir dret al reconeixement del complement hauran de causar una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement o adopció, segons els següents requisits:

1º En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994, tenir més de cent vint dies sense serveis efectius a l'Estat, d'acord amb el previst en l'article 32 del text refós de la Llei de Classes Passives, entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a aquesta data o, en cas d'adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

2º En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats des de l'1 de gener de 1995, que el funcionari hagi cessat en el servei actiu o hagi tingut una reducció de jornada en els vint-i-quatre mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció, en més d'un 15 per cent, respecte a la dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

3º Si els progenitors són homes i es donen les condicions anteriors en tots dos, es reconeixerà a aquell que percebi pensions públiques que la seva sumeixi sigui de menor quantia.

L'import del complement serà per a l'any 2023 de 30,40 euros mensuals, per cada fill o filla. La quantia a percebre estarà limitada a quatre vegades dit import.

A més:

 • L'import del complement no serà tingut en compte en l'aplicació del límit màxim de pensions.
 • El complement serà satisfet en catorze pagues, juntament amb la pensió que determini el dret a la mateixa.
 • Cada fill o filla donarà dret únicament al reconeixement d'un complement econòmic.
 • Els complements que poguessin ser reconeguts en qualsevol dels règims de Seguretat Social seran incompatibles entre si, sent abonat en el règim en el qual el causant de la pensió tingui més períodes d'alta.

Manteniment transitori del complement per maternitat en les pensions de Classes Passives. 

Els qui estiguessin percebent el complement per maternitat mantindran la seva percebo.

La percepció d'aquest complement de maternitat serà incompatible amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere que pogués correspondre pel reconeixement d'una nova pensió pública, podent les persones interessades optar entre un o un altre.

En el cas que l'altre progenitor d'algun dels fills o filles que va donar dret al complement per maternitat, sol·liciti el complement per a la reducció de la bretxa de gènere i li correspongui, la quantia mensual que li sigui reconeguda es deduirà del complement per maternitat que es vingués percebent.