Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Requisits generals

Fet causant

És la defunció del funcionari o del pensionista jubilat o retirat

La declaració d'absència legal del causant no es considerarà determinant dels drets dels seus familiars, que solament naixeran amb la declaració de defunció de l'absent, acordada de conformitat amb el que es disposa en el Codi Civil

Període de carència

No és necessari que el causant hagi completat cap període mínim de prestació de serveis efectius a l'Estat perquè causi pensió en favor dels seus familiars.

Base reguladora de les pensions en favor de familiars

La base reguladora de les pensions en favor de familiars es calcula de forma diferent segons la situació del causant:

  • Si era pensionista de jubilació o retir, la base reguladora és la pensió ordinària de jubilació o retir que efectivament s'hagués assenyalat al causant, degudament actualitzada si escau.
  • Si era pensionista de jubilació per incapacitat/inutilitat permanent per al servei que no tingués acreditats com a mínim 20 anys de serveis efectius a l'Estat, i hagués causat dret a pensió de viduïtat, orfandat o a favor de pares en un règim públic de Seguretat Social amb posterioritat a la seva jubilació o retir per incapacitat/inutilitat permanent, la base reguladora serà la pensió de jubilació o retir en la quantia inicialment reconeguda del 75 per cent.
  • Si mor en situació de servei actiu, és la pensió de jubilació o retir que li hagués pogut correspondre en complir l'edat de jubilació o retir forçós, amb la particularitat que es prenen com a serveis efectius els anys que faltessin a aquest per complir l'edat de jubilació o retir forçós.
  • Si el causant mor en situació d'excedència voluntària, de suspensió ferma, separat del servei, és la pensió de jubilació o retir que li hagués correspost al causant però considerant solament pels serveis prestats fins al moment de la seva passada a tali situacions.

Impediment per ser beneficiari

No podrà tenir la condició de beneficiari de les prestacions en favor dels familiars que haguessin pogut correspondre-li, qui anés condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, quan la víctima fos el subjecte causant de la prestació.