Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensió de viduïtat

 

Beneficiaris

 

A) PENSIÓ DE VIDUÏTAT

 

1.1 Tindran dret a pensió de viduïtat qui sigui i els qui hagin estat cònjuges legítims del causant dels drets passius, sempre que no haguessin contret nou matrimoni o haguessin constituído una parella de fet.

En casos de separació, divorci o nul·litat, l'accés a pensió es condiciona al fet que, tenint dret a la pensió compensatòria o a la indemnització referides, respectivament, en els articles 97 i 98 del Codi Civil, aquesta quedés extingida per defunció del causant. El dret a pensió de viduïtat no quedarà condicionat al requisit de ser creditor de pensió compensatòria quan el beneficiari acrediti estar comprès en un dels supòsits següents:

 • ser víctima de violència de gènere al moment de la separació judicial o el divorci, o
 • tenir una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant de la pensió o bé l'existència de fills comuns en el matrimoni, sempre que es compleixin els següents requisits:
  • El divorci o l'es paración judicial s'hagi produït amb anterioritat a 1 de gener de 2008.
  • Entre les dates del divorci o separació i de la defunció del causant de la pensió de viduïtat hagi transcorregut un període de temps no superior a deu anys.
  • El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de deu anys.

1.2 Tindran dret a pensió de viduïtat qui es trobés unit al causant al moment de la seva defunció, formant una parella de fet, sempre que concorrin els següents requisits:

a) Que causant i el beneficiari:

 • Tinguin una anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.
 • No existeixi vincle matrimonial amb una altra persona, ni es trobessin impedits per contreure matrimoni entre ells.
 • S'acrediti, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable, notòria, ininterrompuda i immediata a la defunció del causant no inferior a cinc anys.
 • Existeixi una formalització pública de la condició de parella de fet, que s'acrediti per:
  • certificat d'inscripció en algun dels registres específics existents en les Comunitats Autònomes o Ajuntaments del lloc de residència, o
  • mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.

En tots dos casos la formalització haurà d'haver-se produït amb una antelació de dos anys pel que fa a la data de la defunció.

b) Que els ingressos del supervivent no superin:

 • durant l'any anterior:
  • el 50 per cent de la suma dels propis i dels del causant si existeixen fills comuns amb dret a pensió d'orfandat, o
  • el 25 per cent si no existeixen fills comuns amb dret a pensió d'orfandat.
 • O bé, que els ingressos del *conviviente siguin inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional (SMI) vigent al moment de la defunció (requisit que ha de mantenir-se mentre es percebi la pensió). Aquest límit s'incrementa en 0,5 vegades la quantia del SMI per cada fill comú amb dret a pensió d'orfandat que convisqui amb el supervivent.

 

B) PRESTACIÓ TEMPORAL DE VIDUÏTAT

Es concedirà una prestació temporal de viduïtat, durant dos anys, d'igual quantia que la pensió de viduïtat que hagués correspost, a els qui, en els supòsits de defunció del causant per una malaltia comuna (alteracions de la salut que no tinguin la condició d'accidents de treball ni de malalties professionals), no sobrevinguda després del vincle matrimonial, no acreditessin un període mínim d'un any de matrimoni per causar pensió de viduïtat, tret que:

 • existeixin fills comuns o
 • s'acrediti un període de convivència, inclosa l'acreditada com a parella de fet, superior a dos anys.

La prestació temporal de viduïtat, en el cas que s'hagi fixat una pensió compensatòria temporal, s'extingirà en la mateixa data en què l'hagués fet la pensió compensatòria

 

 

Extinció de la pensió

 

El dret a pensió de viduïtat s'extingirà quan el beneficiari contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, o, en el cas que s'hagi fixat una pensió compensatòria temporal, en la mateixa data en què l'hagués fet la pensió compensatòria

No obstant això, els qui van contreure matrimoni a partir de l'1 de gener del 2002 podran mantenir el percebo de la pensió de viduïtat sempre que concorrin tots i cadascun dels requisits que a continuació es relacionen:

 • El titular de la pensió sigui major de 61 anys o, sent menor d'aquesta edat, tingui reconeguda una incapacitat permanent que li inhabiliti per a tota professió o ofici.
 • La pensió de viduïtat constitueixi la principal font d'ingressos del pensionista (ha de suposar, com a mínim, el 75 per 100 dels seus ingressos).
 • Els ingressos totals del nou matrimoni no superin en còmput anual el doble del salari mínim interprofessional vigent a cada moment.

En tot cas, qui anés condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes o de lesions, perdrà la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat quan la víctima d'aquests delictes fos la causant de la pensió, tret que, si escau, intervingui reconciliació entre ells.

 

Càlcul de la pensió

 

La quantia de la pensió de viduïtat és el 50 per 100 de la base reguladora, o el 25 per 100 en el cas que el causant dels drets hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència del mateix i d'haver-se assenyalat a favor seu la corresponent pensió extraordinària

No obstante, el porcentaje será del 58 por 100 o el 29 por 100, cuando en la persona beneficiaria concurran simultáneamente y en todo momento, los siguientes requisitos:

 1. Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
 2. No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera. El citat increment serà compatible amb aquelles pensions públiques, ja siguin espanyoles o estrangeres, la quantia de les quals no excedeixi de l'import del mateix. En aquests supòsits, l'increment de la pensió de viduïtat s'abonarà exclusivament per la diferència entre la quantia d'aquest i la de la pensió percebuda pel beneficiari.
 3. No percebre ingressos per la realització d'un treball per compte d'altri o per compte propi.
 4. No percebre rendiments del capital, d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que en còmput anual superin el límit d'ingressos establert en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.

En els casos en què havent intervingut divorci, concorrin diversos beneficiaris amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda en quantia proporcional al temps de convivència de cadascun d'ells amb el causant, garantint-se el 40 per cent al cònjuge supervivent o a la parella de fet del causant.

En cas de nul·litat matrimonial el dret a pensió serà reconegut en quantia proporcional al temps viscut amb el causant, existeixin o no altres beneficiaris amb dret a pensió, sense perjudici de la garantia del 40% a favor del cònjuge supérstite o de la parella de fet.

Per la seva banda, les persones divorciades o separades judicialment que accedeixin a partir d'1 de gener de 2010 a pensió de viduïtat, veuran reduïda la quantia d'aquesta

 • o de la prestació temporal al fet que pertoqués
 • si fos superior a la pensió compensatòria, fins a aconseguir la quantia d'aquesta última.

No procedirà la minoració en els supòsits acreditats de víctimes de violència de gènere al moment de la separació judicial o el divorci.

 

Complemento por maternidad en pensiones de viudedad causadas desde 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021

A les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats, se'ls reconeixerà un complement de pensió per import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala. :

 • En el cas de 2 fills: 5 per 100.
 • En el cas de 3 fills: 10 per 100.
 • En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

en tot caso l'abonament del complement s'ajustarà a les condicions següents:

 1. Si la quantia de la pensió a reconèixer és igual o superior al límit de pensió màxima solament s'abonarà el 50 per 100 del complement àdhuc en el cas que existeixi concurrència de pensions públiques.

 2. Si la pensió a reconèixer no aconsegueix la quantia de pensió mínima i la interessada sol·licita i reune els requisits a percebre el complement a mínims, se sumarà el complement per maternitat.

 3. En el caso de concurrencia de pensiones públicas de viudedad y de jubilación o retiro, con independencia del Régimen en el que se causen, se abonará el complemento por maternidad correspondiente a la pensión de jubilación o retiro.

Complemento para la reducción de la brecha de género

El complemento para la reducción la brecha de género, se reconocerá únicamente a las pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021.

Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión viudedad en el Régimen de Clases Pasivas, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija.

Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento  deberán causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

El importe del complemento será para el año 2021 de 27 euros mensuales, por cada hijo o hija. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces dicho importe.

Además:

  • El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones.
  • El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que determine el derecho a la misma.
  • Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento económico.
  • Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.

Mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones de Clases Pasivas.

Quienes estuvieran percibiendo el complemento por maternidad mantendrán su percibo.

La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el complemento para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.