Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensió d’orfandat

Beneficiaris

Tindran dret a la pensió d'orfandat els fills del causant dels drets passius que anessin menors de 21 anys, així com els que estiguessin incapacitats per a tot treball abans del compliment d'aquesta edat o de la data de defunció del causant.

En el supòsit en què l'orfe no realitzi un treball lucratiu per compte d'altri o pròpia o quan realitzant-ho, els ingressos que obtingui en còmput anual resultin inferiors a l'import del salari mínim interprofessional que es fixi a cada moment, també en còmput anual, podrà ser beneficiari de la pensió d'orfandat sempre que, a la data de defunció del causant, fora menor de 25 anys. En aquest cas, la pensió s'extingirà quan el titular compleixi els 25 anys d'edat, tret que estigués cursant estudis, mantenint-se en aquests suposats la percepció de la pensió d'orfandat fins al dia primer del mes següent a l'inici del següent curs acadèmic.

L'adopció del beneficiari d'una pensió d'orfandat donarà lloc a l'extinció d'aquesta, amb efectes a partir del dia primer del mes següent a la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

Càlcul de la pensió

La quantia de la pensió d'orfandat és el25 per 100 de la base reguladora, en el cas que existeixi només un fill amb dret a pensió.

Serà el 10 per 100 de la base reguladora per a cada orfe, en el cas que existeixin diversos fills amb dret a pensió. En aquest cas, les pensions resultants s'incrementen en un únic 15 per 100 de la base reguladora que es distribuirà per parts iguals entre tots ells.

Els percentatges de càlcul que s'indiquen seran, respectivament, del 12,50 per 100; del 5 per 100 i del 7,5 per 100 en el cas que el funcionari hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència d'aquest últim i d'haver-se assenyalat a favor seu la corresponent pensió extraordinària

• Límite de percepció

L'import conjunt de les pensions d'orfandat no podrà superar, en cap cas, el 50 per 100 o el 100 per 100 de la base reguladora, segons existeixi o no, respectivament -amb dret a pensió- cònjuge vidu, excónyuge o parella de fet del mort.

Els percentatges que s'indiquen no podran superar, respectivament, del 25 per 100 o50 per 100 en el cas que el funcionari hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència d'aquest últim i d'haver-se assenyalat a favor seu la corresponent pensió extraordinària