Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensió a favor dels pares

Beneficiaris

El pare i la mare del causant, sempre que depenguessin econòmicament d'aquest al moment de la seva defunció i que no existeixi cònjuge supervivent, excónyuge, parella de fet o fills del mort amb dret a pensió. En el cas que al moment de la defunció del causant hi hagués cònjuge, excónyuge, parella de fet o fills del mateix amb dret a pensió, el pare i la mare d'aquell només tindran dret a la pensió a partir del moment en què la mateixa quedi vacant per defunció o pèrdua d'aptitud legal del cònjuge, excónyuge o parella de fet i dels fills amb dret.

Amb efectes d'1/1/2013, s'estableix que la presumpció que concorre el requisit de dependència econòmica, es produeix quan la suma dels ingressos de la unitat familiar sigui inferior el doble de salari mínim interprofessional vigent. En les famílies monoparentals, el límit d'ingressos es fixa en el salari mínim interprofessional

Càlcul de la pensió

A cada progenitor li correspon el 15 per 100 de la base reguladora, o el7,5 per 100 en el cas que el causant dels drets hagués mort després d'haver estat declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència del mateix i d'haver-se assenyalat a favor seu la corresponent pensió extraordinària

No assistirà, en cap cas, a qualsevol dels pares del funcionari mort el dret al fet que el valor de la pensió de l'altre d'ells que mori o hagi de cessar en la percepció acreixi el de la seva