Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Regulamentos comunitarios

Os Réximes Especiais dos Funcionarios Públicos en España están incluídos, desde o 25-10-1998, no ámbito de aplicación dos Regulamentos da Unión Europea, para a coordinación dos sistemas de seguridade social

Actualmente, están vixentes o Regulamento 883/2004 , sobre a coordinación dos Sistemas de Seguridade Social, e o Regulamento 987/2009, de aplicación do Regulamento sobre a coordinación

En materia de convenios bilaterais soamente aprobouse o vixente con Xapón

COORDINACIÓN DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÓN EUROPEA

En materia de pensións públicas, esta inclusión permite que os períodos de cotización e asimilados cubertos segundo a lexislación reguladora doutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou Suíza ou do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte fornezan efecto tanto para o recoñecemento do dereito, como para o cálculo das pensións, que poidan causarse no Réxime de Clases Pasivas do Estado.

1. Ámbito de aplicación

2. Cálculo de pensións

3. Presentación de solicitudes

CONVENIOS INTERNACIONAIS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL DE APLICACIÓN EN CLASES PASIVAS

En aplicación dosConvenios Bilaterais de Seguridade Social entre España e Xapón e entre España e Senegal, os períodos de seguros cumpridos conforme á lexislación destes países teranse en conta para a adquisición do dereito e a determinación das pensións do Réxime de Clases Pasivas incluídas no seu ámbito de aplicación. A tales efectos, deberá solicitarse expresamente a toma en consideración de tales períodos presentando a pertinente solicitude.