Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria
  • Inicio
  • > Pensións de Clases Pasivas

Pensións de clases pasivas

O persoal incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado:

  •  Funcionarios de carreira e en prácticas da Admón Xeral do Estado, da Admón de Xustiza, das Cortes Xerais, doutros órganos constitucionais ou estatais que o prevexan, e, funcionarios transferidos ás Comunidades Autónomas
  •  Militares de carreira, das Escalas de complemento, de tropa e mariñeiría profesional e os Cabaleiros Cadetes, Alumnos e Aspirantes das Escolas e Academias Militares
  •  Ex Presidentes, Vicepresidentes e Ministros do Goberno da Nación e outros cargos

ao momento de ser xubilado ou retirado ou ao momento de falecer ou ser declarado falecido causará, no seu favor ou no dos seus familiares dereito ás prestacións exclusivamente de carácter económico e pago periódico e concretaranse nas pensións de xubilación ou retiro, de viuvez, de orfandade e en favor dos pais

As pensións serán ordinarias ou extraordinarias, segundo que o seu feito causante prodúzase en circunstancias ordinarias ou por razón de lesión, morte ou desaparición producida en acto de servizo ou como consecuencia do mesmo

Serán pensións extraordinarias derivadas de actos de terrorismo as recoñecidas ao persoal incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ou pensionistas do mesmo, que sexan vítimas dun acto tal natureza

As pensións excepcionais son prestacións de Clases Pasivas recoñecidas por Lei a favor de persoa ou persoas determinadas