Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións Extraordinarias

Feito Causante

É a xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou o falecemento do funcionario, sempre que esa incapacidade ou ese falecemento prodúzase por accidente, ou enfermidade, en acto de servizo ou como consecuencia do mesmo.

Presumirase o acto de servizo, agás proba en contrario, cando a incapacidade permanente ou o falecemento do funcionario acaecese no lugar e tempo de traballo.

Período de carencia

Non se require período de carencia

Cálculo da pensión

  • De xubilación

A pensión extraordinaria de xubilación calcúlase aplicando, ao 200 por 100 do haber regulador que corresponda, a porcentaxe que corresponda segundo anos de servizos prestados, coa particularidade de que se considerarán como servizos efectivos, ademais dos acreditados ata ese momento, os anos completos que restan ao funcionario para alcanzar a idade de xubilación, e entenderanse prestado no Corpo, Escala, praza ou emprego a que estivese adscrito o causante no momento en que se produza a declaración de xubilación.

  • En favor de familiares

O cálculo deste tipo de prestacións efectúase de acordo cos criterios anteriormente sinalados para as pensións ordinarias, aínda que a base reguladora tomarase ao 200 por 100 e consideraranse como servizos efectivos ao Estado, ademais dos acreditados ata ese momento, os anos completos que resten ao funcionario para cumprir a idade de xubilación forzosa, entendéndose estes como prestados no Corpo, Escala, praza, emprego ou categoría a que estivese adscrito ao momento do falecemento.