Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Xestión e pagamento

Las propuestas de pago de las pensiones de Clases Pasivas y otras prestaciones sociales se efectúan por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

ATRASOS E REINTEGROS

A retroactividad máxima dos efectos económicos do recoñecemento das prestacións do Réxime de Clases Pasivas, así como da lexislación especial derivada da a guerra civil, será de tres meses, a contar desde o día primeiro do mes seguinte á presentación da solicitude.

No entanto, o prazo de prescrición para o reintegro de calquera prestación percibida indebidamente será de catro anos.

SISTEMA DE PAGAMENTO

O pagamento das pensións e prestacións de clases pasivas do Estado realízase unicamente mediante transferencia á conta corrente ou cartilla ordinaria que o pensionista designe e que estea ao seu nome, individual ou indistintamente con outras persoas, nunha entidade financeira situada en España ou no exterior, segundo o seu lugar de residencia:

Non obstante, as prestacións de clases pasivas solicitadas antes do 1 de abril de 2010 e que estivesen a percibirse a través de habilitado de clases pasivas poderán seguir cobrándose por ese sistema. Nestes supostos, os habilitados están obrigados a lle pagar ao pensionista o importe íntegro da pensión ou pensións de clases pasivas que lle fose ingresado pola Administración, sen efectuar ningún desconto por comisións, gastos de xestión e impostos derivados da súa intervención profesional. O pensionista deberá aboarlle ao habilitado as contías correspondentes a estes conceptos unha vez que coñeza o seu importe, segundo o acordado entre ambos os dous.

MENSUALIDADES ORDINARIAS E PAGAS EXTRAS

As pensións de clases pasivas percíbense por mensualidades vencidas e abóanse en 14 pagas: 12 ordinarias e 2 extraordinarias.

  • As mensualidades ordinarias abóanse íntegras, incluída a correspondente ao mes en que se produza a extinción do dereito.
  • As mensualidades ou pagas extraordinarias xeraranse o día primeiro dos meses de xuño e decembro e aboaranse conxuntamente coas mensualidades deses meses. O seu importe é da mesma contía que as ordinarias, salvo nos seguintes supostos:

- Primeira paga extraordinaria a partir da data de efectos económicos da pensión ou do momento da súa rehabilitación: abóase 1/6 parte por cada un dos meses que medie entre ese primeiro día de efectos iniciais, ou de rehabilitación da pensión, e o 31 de maio ou o 30 de novembro seguinte, segundo corresponda.

- Última paga extraordinaria por falecemento do pensionista ou perda do dereito a pensión: xerarase o primeiro día do mes en que aconteza o falecemento, ou a perda do dereito, e pagarase xunto coa última mensualidade de pensión, como haberes xerados e non percibidos aos seus herdeiros de dereito civil, ou a el mesmo, en razón de 1/6 parte por cada un dos meses que medien entre o día remuneración da devandita paga e o 31 de maio ou o 30 de novembro anterior.

PENSIONISTAS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO

Os pensionistas residentes no estranxeiro acreditarán a súa vivencia, para efectos de continuar percibindo a pensión que tivesen recoñecida, mediante a correspondente certificación do encargado do Rexistro civil consular.

O documento orixinal mediante o que se acredite a vivencia deberá presentarse no primeiro trimestre do ano. Transcorrido o prazo indicado, sen que se recibiu este documento, procederase a dar de baixa a pensión con efectos de 31 marzo dese ano.