Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Complementos para mínimos

As pensións de clases pasivas que non alcancen o importe mínimo de protección, establecido en atención á súa clase na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio económico, poderán ser complementadas ata o devandito importe, nos termos e na forma que reglamentariamente determínese, sempre que os seus beneficiarios residan en territorio español.

O importe do complemento económico en ningún caso poderá superar a contía establecida en cada exercicio para as pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva e será incompatible coa percepción polo pensionista de ingresos anuais superiores aos fixados para o efecto pola citada Lei.

Por outra banda, non se poderá complementar a mínimos a pensión de viuvez cuxo importe sexa equivalente á pensión compensatoria que lle correspondeu no momento da separación ou divorcio.

Complementos ano 2023

Los complementos económicos son incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos de trabajo, por cuenta propia o ajena, y/o capital, o cualesquiera otro rendimiento sustitutivo de aquellos (tales como las plusvalías o ganancias patrimoniales), cuando la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda en 2023 de8.614,00 euros/año.

Os efectos económicos do complemento para mínimos retrotráense ao día 1 de xaneiro de 2023 ou á data de arranque da pensión, se a devandita data fose posterior ao 1 de xaneiro.

Contías mínimas mensuais garantidas no exercicio 2023, segundo o tipo de pensión:

Tipo de pensiónContía €/mes
Xubilación ou retiro con cónxuxe a cargo966,20
Xubilación ou retiro sen cónxuxe a cargo: unidade económica unipersoal783,10
Xubilación ou retiro con cónxuxe non a cargo743,30
Viuvez783,10
A outros familiares*763,30/n

*No caso de que existan varios beneficiarios, o importe da pensión individual será o resultado de dividir a dita cantidade entre o número de perceptores; quedando garantindo o Mínimo por beneficiario en 239,50 €/mes ó 470,90 €/mes se é orfo menor de 18 anos e cunha minusvalía igual ou superior ao 65 por 100.

SOLICITUDE DE COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS:

Cando a pensión ou suma de pensións públicas a percibir, unha vez revalorizadas, resulta inferior a eses mínimos, recoñécese, previa solicitude do interesado, un complemento económico para alcanzar a contía mínima sinalada para cada tipo de pensión.