Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Incompatibilidades

 
  • Entre Pensións
  • Co traballo activo

• Entre Pensións

Resulta incompatible a percepción simultánea:

  1. De máis de tres pensións ordinarias de Clases Pasivas -xubilación ou retiro, viuvez, orfandade ou en favor dos pais- causadas por diferente persoa.
  2. De dúas ou máis pensións ordinarias de Clases Pasivas causadas no seu favor ou no dos seus familiares pola mesma persoa.
  3. Das pensións extraordinarias de Clases Pasivas coas ordinarias que poidan solicita-los seus beneficiarios con fundamento nos mesmos feitos causantes.
  4. Das pensións extraordinarias por actos de terrorismo coas que polos mesmos feitos, prescindindo da súa motivación terrorista, puideran corresponder no Réxime de Clases Pasivas do Estado. Ademais, tamén son incompatibles con aqueloutras de carácter extraordinario que, pola mesma causa, poidan recoñecerse en calquera réxime público básico de protección social.
  5. Das pensións que unha mesma persoa causase ou puidese causar en máis dun réxime público de Seguridade Social, se para acreditar o cumprimento do período mínimo de cotización esixido para ter dereito, ou a determinación da porcentaxe aplicable para calcular a súa contía, ou ambas as dúas cousas, en calquera das pensións se tivesen en conta as cotizacións computadas doutro réxime ou, se é o caso, no de clases pasivas como servizos previos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Nos casos en que asista a unha persoa dereito ó cobro de máis dunha pensión de Clases Pasivas incompatibles na súa percepción, poderá exercer un dereito de opción polo cobro da pensión que estime máis conveniente, sen que este dereito poida exercitarse máis dunha vez.

• Co traballo activo

A) Pensións de xubilación ou retiro voluntaria, forzosa, por incapacidade ou inutilidade permanente para o servizo)

- Pensións de xubilación ou retiro causadas antes do 1 de xaneiro de 2009,

A percepción das pensións de xubilación ou retiro é incompatible co desempeño polo seu titular dun posto de traballo no sector público.

Cando en tales pensións se totalizasen períodos de cotización correspondentes a un Réxime do Sistema da Seguridade Social – por aplicación do cómputo recíproco de cotizacións entre réximes de Seguridade Social- a mesma tamén será incompatible co traballo, por conta propia ou allea, no sector privado.

En ámbolos dous supostos, a percepción da pensión suspenderase, por meses completos, durante o tempo que desempeñe o dito posto de traballo, sen que isto afecte ó recoñecemento das actualizacións que correspondan, logo da rehabilitación do pagamento da pensión.

- Pensións de xubilación ou retiro causadas a partir do 1 de xaneiro de 2009,,

As pensións de xubilación ou retiro serán incompatibles co desempeño dun posto de traballo ou alto cargo no sector público por parte dos seus titulares, entendido este de conformidade co disposto no parágrafo 2 do apartado 1 do artigo 1 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, e aplicándose, para este efecto, as excepcións previstas na disposición adicional novena da devandita lei e, no caso de que non se perciban retribucións periódicas polo desempeño de cargos electivos como membros das asembleas lexislativas das comunidades autónomas ou das corporacións locais, as previstas no artigo 5 desta.

Ademais da incompatibidad co desempeño dun posto de traballo no sector público, a percepción destas pensións, será incompatible co exercicio dunha actividade por conta propia ou allea que dea lugar á inclusión do seu titular en calquera réxime público de Seguridade Social.

Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, o cobramento das pensións de xubilación ou retiro de carácter forzoso por cumprir a idade legalmente sinalada para cada caso, será compatible co exercicio dunha actividade, por conta propia ou allea, que dea lugar á inclusión do seu titular en calquera réxime público de Seguridade Social, nos seguintes termos:

 

a) A idade de acceso á pensión de xubilación ou retiro debe ser, polo menos, a establecida como idade de xubilación forzosa para o correspondente colectivo de funcionarios públicos

b) A porcentaxe aplicable ao haber regulador para os efectos de determinar a contía da pensión debe ser do cen por cento.

No caso de desempeñar unha actividade compatible, a contía da pensión será equivalente ao cincuenta por cento do importe resultante no recoñecemento inicial, unha vez aplicado, se procede, o límite máximo de pensión pública, ou o que o pensionista estea percibindo na data de inicio da actividade, excluído, en todo caso, o complemento por mínimos, que non se poderá percibir durante o tempo en que se compatibilice pensión e actividade.

A pensión revalorizarase na súa integridade, nos termos establecidos para as pensións do Réxime de Clases Pasivas. Non obstante, en tanto se desempeñe o traballo compatible, o importe da pensión máis as revalorizacións acumuladas reducirase nun cincuenta por cento.

No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al cien por ciento.

Cuando se trate del desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, la cuantía de la pensión compatible con esta actividad será del cien por ciento, siendo en este caso de aplicación lo previsto en materia de afiliación, altas, bajas y variación de datos y cotización, así como en materia de compatibilidad en el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.

La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un cincuenta por ciento. Esta reducción no será aplicable cuando la pensión de jubilación sea compatible con la actividad por cuenta propia y se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena o se trate de una actividad artística.

No obstante, en los supuestos de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando el interesado no esté incapacitado para toda profesión u oficio, se podrá compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida, se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.

La percepción de las pensiones afectadas por las incompatibilidades señaladas anteriormente quedará en suspenso por meses completos, desde el día primero del mes siguiente al inicio de la actividad que determina la incompatibilidad hasta el último día del mes en que se finalice, sin que ello afecte a los incrementos que deban experimentar tales pensiones; si la actividad incompatible se inicia el día primero de un mes la suspensión del abono procederá desde el día primero del mes en que se realice la actividad incompatible

B) Pensións de viuvez

A pensión de viuvez é compatible coa percepción de rendas de traballo, por conta propia e allea.

C) Pensións de orfandade

A pensión de orfandade extínguese, con carácter xeral, polo cumprimento dos 21 anos de idade. Non obstante, a pensión é vitalicia se o orfo se atopa incapacitado para todo traballo desde antes do falecemento do causante ou do cumprimento dos 21 anos de idade.

El huérfano puede ser beneficiario de la pensión hasta que cumpla 25 años si sus rentas de trabajo en el sector privado no superen el salario mínimo interprofesional. Si estuviera cursando estudios, podrá mantener la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico. A tales efectos es necesario solicitar expresamente la prórroga en el percibo de la pensión.

En todo caso la pensión de orfandad es incompatible con el trabajo en el sector público. 

As pensións de orfandade de clases pasivas, recoñecidas a favor de orfos maiores de 21 anos non incapacitados, ao amparo da lexislación xeral de clases pasivas vixente o 31 de decembro de 1984 e da lexislación especial derivada da guerra civil, decláranse incompatibles coa percepción de rendas ou ingresos substitutivos do salario, e entenderase por tales a prestación e o subsidio por desemprego.