Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Actualización

As pensións de Clases Pasivas –do mesmo xeito que todas as pensións públicas- revalorízanse en función do índice de revalorización previsto para as pensións na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou norma que así o estableza

Revalorización 2023

De conformidad con el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre actualización de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023, la actualización de las pensiones abonadas por Clases Pasivas se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate a 31 de diciembre de 2022, una vez aplicada la desviación del Índice de Precios al Consumo, alcanzando una actualización del 8,5 por ciento.

Pensións que non se incrementan  durante o ano 2023

En aplicación do establecido no artigo 20 do citado Real Decreto 1058/2022, non experimentarán incremento algún as seguintes pensións de Clases Pasivas:

  1. Aquelas cuxo importe íntegro, sumado, no seu caso, ao importe íntegro mensual doutras pensións públicas percibidas polo seu titular, exceda de 3.058,81 euros íntegros en cómputo mensual cando devandito titular teña dereito a percibir 14 mensualidades ao ano ou, noutro suposto, de 42.823,34euros en cómputo anual.
  2. As recoñecidas a favor dos Camineros do Estado e causadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1985, con excepción daquelas cuxo titular só percibise esta pensión por tal condición.

Regras para a revalorización das pensións de Clases Pasivas

A aplicación da revalorización axustarase ás seguintes regras:

  1. Aplicarase ás pensións causadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2023 sobre a contía mensual íntegra que percibise ou lle correspondeu percibir ao seu titular a 31 de decembro de 2022.
  2. O importe da pensión ou do conxunto de pensións abonadas con cargo ao crédito de Clases Pasivas que perciba un mesmo titular, unha vez aplicado o incremento procedente a cada unha delas, estará limitado á cantidade de 42.823,34 euros íntegros anuais, comprendéndose na este cantidade tanto o importe das mensualidades ordinarias como o das pagas extraordinarias que puidesen corresponder.

Nas pensións de viuvez, os incrementos por fillos non se computarán, en ningún caso, a efectos da aplicación do límite máximo de percepción establecido no parágrafo anterior.

No caso de que nun mesmo titular concorran unha ou varias pensións de Clases Pasivas con outra ou outras pensións públicas, o valor da pensión ou conxunto de pensións de Clases Pasivas terá como límite unha cifra que garde coa de 42.823,34 euros íntegros anuais a mesma proporción que dita pensión ou pensións teñan co conxunto total de pensións públicas que perciba o seu titular.

Este límite (L) obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

           L=P/T x 42.823,34 euros anuales

sendo «P» o valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de decembro de 2022 pola pensión ou pensións de Clases Pasivas e «T» o resultado de engadir á cifra anterior o valor íntegro en termos anuais das outras pensións públicas en idéntico momento.

  1. Establecido para cada suposto e conforme ás regras anteriores o límite anual máximo dunha pensión, este límite dividirase entre o número de mensualidades ordinarias e pagas extraordinarias que, respecto da anualidade e conforme á lexislación aplicable, teñan dereito a percibir os pensionistas, constituíndo a cifra resultante o importe mensual a percibir polo titular daquela pensión en cada mensualidade ordinaria e paga extraordinaria.

Procedemento para a revalorización

A revalorización das pensións de Clases Pasivas para 2023 practicarase de oficio, con efectos económicos de 1 de xaneiro de 2023, pola Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.

A mesma levará a cabo tendo en conta os datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de decembro de 2022.

A revalorización terá carácter provisional ata tanto pola Administración compróbese a procedencia da percepción da súa contía, en función das outras percepcións do titular dunha pensión ou pensións e das normas en materia de concorrencia e incompatibilidade que resulten aplicables en cada caso.

Se da elevación a definitiva da revalorización anteriormente practicada obtivésese a evidencia de que se percibiron cantidades en exceso, o pensionista virá obrigado a reintegrar o indebidamente percibido. Sen prexuízo do anterior, no caso de que o interesado cometese na súa declaración falsidade ou omisión de datos, poderán serlle esixidas as correspondentes responsabilidades en que puidese incorrer.

Pensións extraordinarias por actos de terrorismo

De acordo con o establecido no artigo 38.8 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2023, as pensións extraordinarias de Clases Pasivas orixinadas en actos terroristas están exentas das normas excluíntes ou limitativas consideradas nas normas de actualización das pensións públicas.

No caso de que, xunto con algunha das pensións mencionadas no parágrafo anterior, determinada persoa tivese dereito a percibir a 31 de decembro de 2022 algunha ou algunhas outras pensións públicas, as normas excluíntes ou limitativas, antes citadas, si serán aplicables respecto destas últimas.