Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Actualización

 

As pensións de Clases Pasivas –do mesmo xeito que todas as pensións públicas- revalorízanse en función do índice de revalorización previsto para as pensións na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou norma que así o estableza

Revalorización 2021

De conformidade coa Lei 11/2020, de 30 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2021 (B.O.E. número 341, de 31/12/2020), as pensións de Clases Pasivas do Estado experimentarán en 2021, con carácter xeral, un incremento do 0,9 por cento respecto do importe real tido en 2020.

 

Pensións que non se incrementan  durante o ano 2021

En aplicación do establecido no artigo 40 da citada Lei 11/2020, de 30 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2021, non experimentarán incremento algún as seguintes pensións de Clases Pasivas::

  1. Aquelas cuxo importe íntegro, sumado, no seu caso, ao importe íntegro mensual doutras pensións públicas percibidas polo seu titular, exceda de 2.707,49 euros íntegros en cómputo mensual cando devandito titular teña dereito a percibir 14 mensualidades ao ano ou, noutro suposto, de 37.904,86  euros en cómputo anual.
  2. As recoñecidas a favor dos Camineros do Estado e causadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1985, con excepción daquelas cuxo titular só percibise esta pensión por tal condición.

 

Pensións extraordinarias por actos de terrorismo

De acordo con o establecido no parágrafo segundo da letra a) do apartado 1 do artigo 40 da Lei 11/2020, de 30 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2021, as pensións extraordinarias de Clases Pasivas orixinadas en actos terroristas están exentas das normas excluíntes ou limitativas contempladas nas normas de actualización das pensións públicas.

No caso de que, xunto con algunha das pensións mencionadas no parágrafo anterior, determinada persoa tivese dereito a percibir a 31 de decembro de 2020 algunha ou algunhas outras pensións públicas, as normas excluíntes ou limitativas, antes citadas, si serán aplicables respecto destas últimas.