Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Actualización

​​As pensións de Clases Pasivas –do mesmo xeito que todas as pensións públicas- revalorízanse en función do índice de revalorización previsto para as pensións na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou norma que así o estableza

Revalorización 2022

De conformidade coa Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2022 (B.O.E. número 312, de 29/12/2021), as pensións de Clases Pasivas do Estado experimentarán en 2022, con carácter xeral, un incremento do 2,5 por cento respecto do importe real tido en 2021.

 

Pensións que non se incrementan  durante o ano 2022

En aplicación do establecido no artigo 41 da citada Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2022, non experimentarán incremento algún as seguintes pensións de Clases Pasivas:

  1. Aquelas cuxo importe íntegro, sumado, no seu caso, ao importe íntegro mensual doutras pensións públicas percibidas polo seu titular, exceda de 2.819,18 euros íntegros en cómputo mensual cando devandito titular teña dereito a percibir 14 mensualidades ao ano ou, noutro suposto, de 39.468,52  euros en cómputo anual.
  2. As recoñecidas a favor dos Camineros do Estado e causadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1985, con excepción daquelas cuxo titular só percibise esta pensión por tal condición.

Regras para a revalorización das pensións de Clases Pasivas

A aplicación da revalorización axustarase ás seguintes regras:

  1. Aplicarase ás pensións causadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 sobre a contía mensual íntegra que percibise ou lle correspondeu percibir ao seu titular a 31 de decembro de 2021.
  2. O importe da pensión ou do conxunto de pensións abonadas con cargo ao crédito de Clases Pasivas que perciba un mesmo titular, unha vez aplicado o incremento procedente a cada unha delas, estará limitado á cantidade de 39.468,52 euros íntegros anuais, comprendéndose na este cantidade tanto o importe das mensualidades ordinarias como o das pagas extraordinarias que puidesen corresponder.

Nas pensións de viuvez, os incrementos por fillos non se computarán, en ningún caso, a efectos da aplicación do límite máximo de percepción establecido no parágrafo anterior.

No caso de que nun mesmo titular concorran unha ou varias pensións de Clases Pasivas con outra ou outras pensións públicas, o valor da pensión ou conxunto de pensións de Clases Pasivas terá como límite unha cifra que garde coa de 39.468,52 euros íntegros anuais a mesma proporción que dita pensión ou pensións teñan co conxunto total de pensións públicas que perciba o seu titular.

Este límite (L) obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

                    CP

          L = ---------  x  39.468,52 euros anuais

                     T

sendo «CP» o valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de decembro de 2021 pola pensión ou pensións de Clases Pasivas e «T» o resultado de engadir á cifra anterior o valor íntegro en termos anuais das outras pensións públicas en idéntico momento.

  1. Establecido para cada suposto e conforme ás regras anteriores o límite anual máximo dunha pensión, este límite dividirase entre o número de mensualidades ordinarias e pagas extraordinarias que, respecto da anualidade e conforme á lexislación aplicable, teñan dereito a percibir os pensionistas, constituíndo a cifra resultante o importe mensual a percibir polo titular daquela pensión en cada mensualidade ordinaria e paga extraordinaria.

Procedemento para a revalorización

A revalorización das pensións de Clases Pasivas para 2022 practicarase de oficio, con efectos económicos de 1 de xaneiro de 2022, pola Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.

A mesma levará a cabo tendo en conta os datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de decembro de 2021. No entanto, e de acordo con o establecido en texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado, poderá requirirse a calquera perceptor de Clases Pasivas para que facilite información respecto da súa situación económica cos efectos que na este norma prevéñense.

A revalorización terá carácter provisional ata tanto pola Administración compróbese a procedencia da percepción da súa contía, en función das outras percepcións do titular dunha pensión ou pensións e das normas en materia de concorrencia e incompatibilidade que resulten aplicables en cada caso.

Se da elevación a definitiva da revalorización anteriormente practicada obtivésese a evidencia de que se percibiron cantidades en exceso, o pensionista virá obrigado a reintegrar o indebidamente percibido. Sen prexuízo do anterior, no caso de que o interesado cometese na súa declaración falsidade ou omisión de datos, poderán serlle esixidas as correspondentes responsabilidades en que puidese incorrer.

Pensións extraordinarias por actos de terrorismo

De acordo con o establecido no parágrafo segundo da letra a) do apartado 1 do artigo 40 da Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais de Estado para o ano 2022, as pensións extraordinarias de Clases Pasivas orixinadas en actos terroristas están exentas das normas excluíntes ou limitativas contempladas nas normas de actualización das pensións públicas.

No caso de que, xunto con algunha das pensións mencionadas no parágrafo anterior, determinada persoa tivese dereito a percibir a 31 de decembro de 2021 algunha ou algunhas outras pensións públicas, as normas excluíntes ou limitativas, antes citadas, si serán aplicables respecto destas últimas.