Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Límite máximo

As normas de revalorización establecen anualmente un límite máximo de percepción para as pensións públicas, que non pode ser superado pola pensión ou a suma das pensións públicas que perciba un mesmo beneficiario.

Unicamente están excluídas da aplicación de devandito límite as pensións derivadas de actos de terrorismo, así como a prestación complementaria que outorga tanto o mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), como a Seguridade Social, en concepto de "Gran Invalidez" (50% da pensión).

Durante o ano 2024, dita contía ascende a 3.175,04 euros íntegros en cómputo mensual cando devandito titular teña dereito a percibir 14 mensualidades ao ano ou, noutro suposto, de 44.450,56 euros en cómputo anual

A estes efectos, o artigo 42 da Lei 37/1988, de 28 de decembro, establece que:

tendrán a consideración de pensións públicas:

  1. As abonadas polo Réxime de Clases Pasivas do Estado e, en xeral, as abonadas con cargo a créditos da Sección 07 do Orzamento de Gastos do Estado.
  2. As abonadas polo Réxime Xeral e os Réximes especiais da Seguridade Social, as da modalidade non contributiva da Seguridade Social, as prestacións económicas por ancianidad e incapacidade a favor dos españois residentes no exterior e as pensións asistenciais por ancianidad para españois de orixe retornados.
  3. As abonadas polos Fondos Especiais da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, do Instituto Social das Forzas Armadas e da Mutualidade Xeral Xudicial, ou polas propias Mutualidades citadas, así como as abonadas polo Fondo Especial do Instituto Nacional da Seguridade Social.
  4. As abonadas polos sistemas ou réximes de previsión das comunidades autónomas e das corporacións locais e polos propios entes.
  5. As abonadas polas mutualidades, montepíos ou entidades de previsión social que se financien en todo ou en parte con recursos públicos.
  6. As abonadas por empresas ou sociedades con participación maioritaria, directa ou indirecta, no seu capital do Estado, das comunidades autónomas ou das corporacións locais ou dos organismos autónomos dun e outras, ben directamente ou mediante a subscrición da correspondente póliza de seguro cunha institución distinta, calquera que sexa a natureza xurídica desta ou ben polas mutualidades ou entidades de previsión daquelas, nas que as achegas directas dos causantes da pensión compleméntense con recursos públicos, incluídos os da propia empresa ou sociedade.
  7. As abonadas pola Administración do Estado ou polas comunidades autónomas en virtude da Lei de 21 de xullo de 1960 e do Real Decreto 2620/1981, de 24 de xullo, así como os subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos e de axuda por terceira persoa previstos na Lei 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos.
  8. Calquera outras non enumeradas nas letras anteriores, que se abonen total ou parcialmente con cargo a recursos públicos.

Non terán a consideración de pensións públicas as abonadas a través de plans de pensións de emprego ou contratos de seguro colectivo, incluídos os formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, promovidos polas Administracións, organismos, entidades e empresas, a que se refire a disposición final segunda do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2002, de 29 de novembro, e nos termos nela expresados